Przedszkole nr 178 Kolorowa Kraina w Warszawie

ul. Londyńska 10, 03-921 Warszawa

Tel: (22) 617-64-01, e-mail: p178@eduwarszawa.pl

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 178 „Kolorowa Kraina” w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://p178.przedszkola.net.pl/

Data publikacji strony 2012-03-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2018-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2021-01-18.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

TAB – przejście do kolejnego elementu
SHIHT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcelina Jachimek, e-mail: marcelina-jachimek@wp.pl. Numer telefonu: 22 617-64-01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Przedszkola Nr 178 „Kolorowa Kraina” w Warszawie ma siedzibę przy ul. Londyńskiej 10. Budynek posiada 2 wejścia, które nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.   Do wejścia głównego prowadzi furtka zaopatrzona w zworę elektromagnetyczną. Następnie trzeba pokonać 5 schodków. Drzwi główne zaopatrzone są w sygnał dźwiękowy i zworę elektromagnetyczną uruchamianą od wewnątrz przez pracownika przedszkola. Zainstalowany jest dzwonek po prawej stronie drzwi na wysokości 1,40 m. Do wejścia bocznego prowadzi chodnik o długości  25 m  i szerokości 1,20 m   , a następnie 6 schodków. Wejście zabezpieczone jest zworą elektromagnetyczną dotykową: zewnętrzną i wewnętrzną zainstalowaną na wysokości 1,80 m. 

Sale poszczególnych grup wiekowych znajdują się na 2 poziomach. Na parterze znajdują się  4 grupy, a na pierwsze piętro prowadzą 22  schody i tam znajdują się 3 pozostałe grupy wiekowe. Szatnia dla wszystkich grup wiekowych usytuowana jest na poziomie parteru.   

Toalety znajdujące się w salach nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Łazienki ogrodowe nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, pętli indukcyjnych, informacji głosowych.

Wokół przedszkola znajduje się wąski chodnik o szerokości 1,20 m zabezpieczony słupkami z łańcuchami. Brak jest miejsc parkingowych i nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Dyrektor przedszkola wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym, ale brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.