Przedszkole nr 178 Kolorowa Kraina w Warszawie

ul. Londyńska 10, 03-921 Warszawa

Tel: (22) 617-64-01, e-mail: p178@edu.um.warszawa.pl

Aktualności

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty:

od 18 maja br.:

 • możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
 • wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
 • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 25 maja br.:

 • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
 • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
 • organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
 • możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.

Od 1 czerwca br.:

 • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.
 
 
PRACA PRZEDSZKOLA
 
Od poniedziałku 18.05.2020r nasze przedszkole bedzie otwarte dla dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia na podstawie otrzymanych ankiet od  Rodziców.
 
Pracujemy w godzinach 7.00 - 17.00
 
 
Poniżej znajdują sie informacje i procedury dotyczace funkcjonowania naszego przedszkola z którymi prosimy sie zapoznać 

 

Warszawa, dnia 14 maja 2020 roku

Szanowni Państwo !

Od 18 maja 2020 roku otwieramy nasze przedszkole, dla tych Państwa, którzy spełnili kryteria wskazane w ankiecie. Decyzja ta wymaga uwzględnienia potrzeby zapewnienia dzieciom edukacji , wychowania i opieki oraz umożliwienia rodzicom powrotu do pracy. Niesie to za sobą także konieczność zagwarantowania w przedszkolu bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka oraz zachowania jak największej ochrony dla pracowników przedszkola w czasie trwania pandemii. 

Aby sprostać tym wymaganiom kierujemy się ściśle wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 roku. Na tej podstawie zostały opracowane „Procedury Bezpieczeństwa”, które będą obowiązywały od dnia otwarcia przedszkola do ustania pandemii. Bezpieczeństwo sanitarne nałożyło na przedszkole ograniczenia znacznej liczby dzieci nad którą będzie można sprawować opiekę, do 12 dzieci w grupie. Zredukowana będzie również możliwość przebywania rodzica z dzieckiem na terenie przedszkola. Zarówno tryb przyprowadzania jak i odbioru dziecka będą zawarte w odpowiedniej procedurze, która będzie udostępniona dla Państwa na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Aktualności”.

Do przedszkola będą mogły chodzić tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych oraz jeżeli najbliżsi członkowie rodziny nie zostali objęci kwarantanną. Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane przez osobę zdrową, także nie objętą kwarantanną.

Rodzice, którzy przyprowadzają dziecko deklarują pod rygorem odpowiedzialności karnej, że w ciągu ostatnich 14 dni nie zaobserwowali zarówno u dziecka jak i pozostałych osób mieszkających razem z nim objawów infekcji oraz, że nie mieli kontaktów z osobami objętymi kwarantanną czy izolacją  nie przebywali poza granicami kraju.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego i mając na uwadze wytyczne GIS informujemy, że
 z sal poszczególnych grup wiekowych zostały usunięte: dywany, pluszowe zabawki oraz inne przedmioty trudne do dezynfekcji (lalki, wózki, książki, gry, układanki, małe klocki, materiały plastyczne). Do przedszkola nie będzie można przynosić zabawek ani żadnych przedmiotów z domu. Dzieci nie będą również myć zębów
i leżakować.

Prowadzone zajęcia będą miały charakter opiekuńczy-wychowawczy z elementami dydaktycznymi. Nauczyciele będą pracowali tylko w swoich salach, dlatego też prosimy Państwa o przestrzeganie godzin pracy poszczególnych grup wiekowych tj. od 7:00 – 17:00.Pragnę nadmienić , że  równolegle będzie prowadzona praca zdalna w celu zapewnienia równego dostępu dzieci do edukacji.

Przyprowadzenie dziecka do przedszkola będzie równoznaczne z przyjęciem wszystkich procedur, które będą obowiązywały od dnia 18 maja 2020 roku. Procedury te będą umieszczone na stronie internetowej przedszkola. Podczas pierwszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola należy dostarczyć podpisany komplet dokumentów. Rodzic oświadcza, że jego decyzja o posłaniu dziecka do przedszkola w czasie pandemii została podjęta z pełną świadomością ryzyka zarażenia się oraz odpowiedzialnością za zdrowie i życie dziecka oraz wszystkich osób, z którymi dziecko ma kontakt.

Wytyczne podane przez GIS znacząco zmieniają dotychczasowe funkcjonowanie przedszkola. Ważne jest więc, żeby odpowiednio przygotować dziecko na pobyt w nowych jakże trudnych dla wszystkich warunkach.

 

PROCEDURY 

PROCEDURA

Organizacji opieki w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowychprowadzonych przez m.st. Warszawę,w tym w przedszkolach specjalnych i specjalnych oddziałach przedszkolnych, od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania

 1. Cel

Celem procedury jest określenie zasad organizacji opieki i zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom korzystającym z opieki w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 1. Zakres procedury

Procedurę należy stosować w przedszkolu/ szkole podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę. 

 1. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

Dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne.

 1. Postanowienia szczegółowe
 1. Do odwołania wprowadza się ograniczenie do 12 liczby dzieci pozostających w tych samych pomieszczeniach służących do wypoczynku, spożywania posiłków, zabawy.
 2. W przedszkolach specjalnych ze względu na małą liczebność oddziałów nie wprowadza się ograniczeń w tym zakresie (*).
 3. Minimalna przestrzeń dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.
 4. W pierwszej kolejności z usług przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych powinny korzystać te dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniemi zwalczaniem COVID-19.
 5. Decyzję o przyjęciu dziecka na dostępne miejsca, na wniosek obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko,  podejmuje dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej, zgodnie z kryterium pierwszeństwa i przeprowadzoną ankietą w tym zakresie.
 6. W przypadku nieobecności opiekunów przydzielonych do danej grupy dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej może ograniczyć liczbę dzieci przyjmowanych do przedszkola/szkoły podstawowej,  zapewniając w pierwszej kolejności opiekę dzieciom pracowników systemu ochrony zdrowia wykonującym pracę na rzecz osób zarażonych COVID-19lub skrócić czas pracy oddziału.
 7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej (dziecko również powinno przebywać w domu na kwarantannie).
 8. Przyjęcia dzieci do grup prowadzone są w ściśle określonych godzinach, które ustala dyrektor.
 9. W miarę możliwości dzieci powinny być odprowadzane i odbierane
  z przedszkola/szkoły podstawowej przez tę samą, zdrową osobę dorosłą.
 10. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko musi być zdrowa oraz zobowiązana jest do przestrzegania na terenie placówki wszelkich środków ostrożności, tj. m.in. osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych.
 11. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko przebywa w przestrzeni wspólnej minimum czasu koniecznego do przygotowania dziecka do oddania pod opiekę opiekunowi, nie powinna prowadzić rozmów telefonicznych, spacerować z dzieckiem po terenie przedszkola. Osoba ta obowiązana jest opuścić przedszkole/szkołę podstawową bez zbędnej zwłoki.
 12. W przestrzeni wspólnej może przebywać 1 rodzic z dzieckiem lub kilkoro rodziców w odstępie od siebie co najmniej 2 m. 
 13. Każdego dnia przy przyjmowaniu dziecka wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola/szkoły podstawowej przeprowadza z osobą przyprowadzającą krótki wywiad lub ankietę polegającą na zadaniu następujących pytań:
 1. czy dziecko jest zdrowe i nie wykazuje objawów infekcji lub innych chorób?
 2. czy rodzice lub osoby współzamieszkujące mieli kontakt z osobami chorymi na COVID-19?
 3. czy rodzice/opiekunowie prawni lub osoby współzamieszkujące nie mają objawów infekcji lub objawów grypopodobnych?
 4. w przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - czy wystąpiło nieuzasadnione innymi czynnikami, obniżenie poziomu funkcjonowania lub inne niepokojące symptomy w zachowaniu lub samopoczuciu dziecka (*).
 1. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów prawnych na pomiar temperatury ciała dziecka.
 2. Każdorazowo przed przyjęciem dziecka, którego rodzice/opiekunowie prawni wyrazili na to zgodę, wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola/szkoły podstawowej  mierzy temperaturę dziecku termometrem bezdotykowym w obecności rodzica.
  W czasie pobytu dziecka w przedszkolu/szkole podstawowej temperatura jest mierzona również w porze leżakowania oraz w każdej porze, gdy zajdzie taka potrzeba (zgodnie z załącznikiem nr 1).
 3. Dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola/szkoły podstawowej, jeśli występuje, jeden z następujących warunków:
 1. dziecko ma podwyższoną temperaturę ciała, powyżej 37,5°C;
 2. pracownik przedszkola zaobserwował u dziecka katar, kaszel, kichanie;
 3. rodzic odpowiedział twierdząco na którekolwiek z pytań z wywiadu, o którym mowa w pkt. 13 a) i b).
 1. Z sali, w której przebywają dzieci należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).
 2. Dziecko nie może przynosić ze sobą do placówki i zabierać z placówki żadnych przedmiotów lub zabawek.
 3. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi, nauczycielami
  i personelem opiekującym się dziećmi.
 4. Do kontaktu między oddziałami przedszkolnymi, w sytuacji koniecznej, dyrektor wyznacza pracownika.
 5. Sale, w których przebywają dzieci, wietrzone są co najmniej raz na godzinę.
 6. Dzieci, nauczyciele oraz pracownicy przedszkoli, szczególnie po przyjściu do przedszkola/szkoły podstawowej, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, lub przynajmniej co 2 h, myją ręce wodą z mydłem przez 30 sekund.
 7. Od dnia 18 maja br. do odwołania dzieci w przedszkolu/szkole podstawowej nie myją zębów.
 8. Od dnia 18 maja br. do odwołania w przedszkolach/szkołach podstawowych nie są prowadzone zajęcia dodatkowe ani organizowane imprezy okolicznościowe.
 9. Dyrektor podejmuje decyzję o realizacji przez specjalistów zajęć rewalidacyjnych
  i w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli jest możliwość ich odbywania z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz zachowania zasady niełączenia dzieci z różnych grup. (*)
 10. W przedszkolach/szkołach podstawowych prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych i zabawek.

 

PROCEDURA

postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolneprowadzonej przez m.st. Warszawę, w tym do przedszkola specjalnego i specjalnego oddziału przedszkolnego w czasie zagrożenia epidemicznego

Procedura obowiązuje od dnia 18 maja 2020 r.

 

 1. Cel

Celem procedury jest określenie zasad postępowania prewencyjnego w celu ograniczenia zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne.

 1. Zakres procedury

Procedurę należy stosować w każdym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, w związku
z występującym zagrożeniem zakażeniakoronawirusem SARS-COV-2, wywołującym chorobę COVID-19.

 1. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

Dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę.

 1. Postanowienia ogólne.
 1. Wszystkie osoby dorosłe wchodzące na teren przedszkola/szkoły podstawowej zobowiązane są do dezynfekcji rąk - zgodnie z instrukcją zamieszczoną przed wejściem do przedszkola/szkoły podstawowej.
 2. W związku z koniecznością podjęcia działań prewencyjnych w celu ograniczenia zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie przedszkola/szkoły podstawowej wprowadza się obowiązek prewencyjnego pomiaru temperatury u:
 • wszystkich pracowników wykonujących pracę na terenie placówki,
 • dzieci korzystających z zajęć na terenie przedszkola/szkoły podstawowej
  po uzyskaniu zgody rodziców/prawnych opiekunów.
 1. Pomiaru temperatury u pracownika i dziecka dokonuje się dwukrotnie w ciągu dnia.
  W przypadku pracownika przed rozpoczęciem pracy oraz po upływie połowy dziennego czasu pracy, w przypadku dziecka przed rozpoczęciem pobytu oraz w porze południowej.
 2. Pomiaru dokonuje osoba wyznaczona przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
 3. Pomiarutemperatury należy dokonywać, w miarę możliwości, termometrem bezdotykowym.
  W przypadku braku takiego urządzenia, zwykły termometr należy myć i dezynfekować po każdym użyciu.
 4. Osoba dokonująca pomiaru temperatury musi mieć założone rękawiczki jednorazowe oraz osłonę twarzy (przyłbicę lub maskę).
 5. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury u pracownika lub dziecka, osoba dokonująca pomiaru temperatury obowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej. Zgłoszenie, o  którym mowa powyżej powinno mieć formę ustną - poprzez zgłoszenie w rozmowie bezpośredniej lub drogą telefoniczną.
 6. W przypadku zbadania u pracownika temperatury powyżej 37,5°C  (potwierdzonej
  w dwukrotnym badaniu) dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej podejmuje następującedziałania:
 1. pracownik, u którego stwierdzono  podwyższoną temperaturę zaprzestaje wykonywania pracy i unikając kontaktu z innymi osobami przechodzi do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia;
 2. zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca pracownikowi kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia;
 3. do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy;
 4. owynikach badania,przeprowadzonego przez lekarza,pracownik niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola/szkoły.
 1. W przypadku zbadania  u dziecka temperatury powyżej 37,5°C (potwierdzonej
  w dwukrotnym badaniu) dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej podejmuje następujące działania:
 1. dziecko, u którego stwierdzono podwyższoną temperaturę, pod opieką nauczyciela lub pracownika obsługi przydzielonego do oddziału przechodzi do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia;
 2. dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej kontaktuje się z rodzicami dziecka/prawnymi opiekunami i informuje ich o wynikach pomiaru temperatury oraz o innych niepokojących objawach zaobserwowanych u dziecka;
 3. rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są niezwłocznie odebrać dziecko
  z przedszkola/szkoły podstawowej i skonsultować stan zdrowia dziecka z lekarzem;
 4. do czasu przyjazdu rodziców/prawnych opiekunówdziecko przebywa
  w wyznaczonym odizolowanym pomieszczeniu pod opieką nauczyciela lub pracownika obsługi;
 5. o wynikach badania przeprowadzonego przez lekarza rodzice/opiekunowie prawni niezwłocznie informują dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
 1. Każdy pracownik może ponownie poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.
 2. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub dziecka innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 8 i 9.
 3. Pracownik w razie zauważenia u siebie w czasie pracy objawów chorobowych typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej, który podejmuje działania opisane w pkt. 8.
 4. Pracownicy z objawami choroby nie mogą przychodzić do pracy.
 1. Instrukcja pomiaru temperatury - załącznik nr 1 do procedury - Instrukcja bhp pomiaru temperatury termometrem elektronicznym.
 1. Zalecenia dla wszystkich pracowników i osób przebywających na terenie przedszkola/szkoły podstawowej.
 1. Zobowiązuje się pracowników przedszkola/szkoły podstawowej do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych oraz reżimu sanitarnego.
 2. Pracodawca zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej- maseczki/przyłbice, rękawiczki, fartuchy z długim rękawem - w zależności od wykonywanych zadań.
 3. Przed rozpoczęciem pracy obowiązkowo pracownik poddaje się pomiarowi temperatury.
 4. Zewnętrzni dostawcy mają obowiązek nosić na terenie przedszkola/szkoły podstawowej maseczki lub przyłbice oraz rękawiczki jednorazowe.
 5. Konieczne jest dezynfekowanie rąk przez osoby dorosłe po wejściu do budynku oraz w trakcie wykonywania pracy i opieki nad dziećmi.Dozowniki z płynami do dezynfekcji rąk umieszczone są w miejscach niedostępnych dla dzieci.
 6. Instrukcja bezpiecznego użytkowania środków ochrony indywidualnej chroniących przed czynnikami biologicznymi (maski/rękawice) oraz instrukcja higieny rąk stanowi załącznik nr 2 do procedury,
 7. Pracownicy zobowiązani są myć ręce m.in.:
 • przed rozpoczęciem pracy;
 • przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia (ugotowana, upieczona, usmażona);
 • po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;
 • po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;
 • po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;
 • po jedzeniu, piciu;

stosując się do instrukcji i/lub plakatów umieszczonych w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

 1. Pracownik stosuje ochronę twarzy podczas kichania/ kaszlu (w rękaw ubrania przy łokciu) oraz unika dotykania oczu, ust i nosa. Nie podaje się ręki podczas powitania.
 2. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych może jednocześnie przebywać tylko jedna osoba. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
 3. Należy zadbać o czystość ciągów komunikacyjnych.
 4. Przynajmniej raz dziennie należy dezynfekować powierzchniedotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, ramy leżaczków, krzesła, stoliki oraz inne powierzchniei przedmioty często dotykane.
 5. Zabawki i inne sprzęty w salach dla dzieci należy myć i/lub dezynfekować nie rzadziej niż raz dziennie.
 6. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka do dezynfekcji ze szczególnym zwróceniem uwagi na czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń czy przedmiotów.
 7. W przypadku wydawania posiłków z kuchni należy zachować bezpieczny 1,5 metrowy odstęp pomiędzy osobą wydającą i odbierającą. Przy braku takiej możliwości,
  w pomieszczeniu powinna przebywać jednocześnie tylko jedna z tych osób.
 8. Dostawcy żywności zobowiązani są  złożyć oświadczenie, że stosują zasady reżimu sanitarnego.
 9. Dostawcy posiłków dostarczają posiłki w  pojemnikach jednorazowych.
 10. Przy organizacji żywienia szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych.
 11. Wszystkie naczynia, sztućce, z których korzystają dzieci i pracownicy przedszkola należy myć z zmywarce w temperaturze minimum 60°C z użyciem detergentu. Jeżeli jest to niemożliwe należy stosować sztućce jednorazowe.
 12. Kontakty pomiędzy poszczególnymi pracownikami powinny być ograniczone do minimum pozwalającego na wykonywanie zadań służbowych i odbywać się
  z zachowaniem 1,5 m odległości.
 13. Jeśli w przypadku pracowników kuchni nie jest możliwe zapewnienie, w odniesieniu do stanowisk pracy, ww. odległości należy stosować środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 14. Personel kuchennynie powinien kontaktować się z dziećmioraz pracownikami sprawującymi opiekę nad dziećmi.
 1. Zalecenia dla nauczycieli i pracowników obsługi przydzielonych do oddziałów przedszkolnych
 1. Nie organizuje się wyjść poza teren placówki (np. spacer do parku).
 2. Należy usunąć z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki.
 3. W miarę możliwości każde dziecko powinno jedynie korzystać z przydzielonych mu kredek, mazaków, pędzli itp. 
 4. Salę, w której przebywają dzieci, należy wietrzyćprzynajmniej raz na godzinę.
 5. Należy dbać o to, aby dzieci często i regularnie myły ręce, np. przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z placu zabaw lub przynajmniej co 2 godziny.
 6. Przygotowując dzieciom miejsce do spania, należy zachować dystans pomiędzy leżaczkami, a po zakończeniu odpoczynku, zdezynfekować je.
 7. Zajęcia i zabawy należy prowadzić w miarę możliwości, z zachowaniem odległości między dziećmi i pracownikami.
 8. Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z placów zabawnależących do przedszkola/szkoły podstawowej. Zajęcia na placu zabaw należy tak organizować, aby  dzieci z innych oddziałów (grup) nie kontaktowały się ze sobą.
 9. Wyjścia dzieci z poszczególnych oddziałów (grup) na plac zabaw planuje się
  z zachowaniem przerwy przeznaczonej na dezynfekcjęelementów dotykowych, sprzętu
  i zabawek.
 10. Jeżeli nie ma możliwości zapewnienia codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw, należy go wyłączyć z użytkowania i oznaczyć taśmą zabezpieczającą przed używaniem.
 11. Nie należy angażować do pracy z dziećmi osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. Osoby powyżej 60 roku życia wykonują inne czynności służbowe wskazane przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej (np. nauczanie zdalne dla dzieci pozostających w domu).
 12. W miarę możliwości do oddziałów przedszkolnych (grup) przyporządkowani są ci sami nauczyciele i pracownicy obsługi.

 

PROCEDURA

postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/dziecka uczęszczającego do przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę, w tym do przedszkola specjalnego i specjalnego oddziału przedszkolnego, koronawirusem SARS-COV-2 (dalej: koronawirus)

Procedura obowiązuje od dnia 18 maja 2020r.

 1. Cel

Celem procedury jest określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia,u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/dziecka uczęszczającego do przedszkola/ szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne, koronawirusem SARS-COV-a lub w przypadkach kontaktu z osoba zakażoną.

 1. Zakres procedury

Procedurę należy stosować w każdym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę.

 1. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

Dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej prowadzonych przez m.st. Warszawę.

 1. Postanowienia ogólne
 1. Do pracy powinny przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Przez niepokojące objawy rozumie się:
 • wysoką temperaturę,
 • ból głowy i mięśni,
 • ból gardła,
 • kaszel,
 • duszność i problemy z oddychaniem,
 • uczucie wyczerpania,
 • brak apetytu.
 1. Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie koronawirusem poza przedszkolem/szkołą podstawową, powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi.
 2. Rodzic/prawny opiekun dziecka, które mogło narazić się na zakażenie koronawirusem poza przedszkolem/szkołą podstawową, powinien zgłosić ten fakt dyrektorowiprzedszkola/szkoły.
 3. W placówce należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.
 4. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady
  - tel. 606 108 040.
 5. Przemieszczając się do szpitala lub do domu po podejrzeniu wystąpienia zakażenia, należy zrezygnować ze środków komunikacji publicznej.
 1. Podejrzenie zakażenia zaobserwowane poza miejscem pracy
 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni stawiać się w pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, o podejrzeniu zakażenia koronawirusem.
 2. Do czasu otrzymania pomocy należy odizolować się od innych osób.
 1. Nie należy zgłaszać się samemu do placówek służby zdrowia bez wcześniejszego uzgodnienia.
 2. Pracownik o zaistniałej sytuacji niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
 1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika lub dziecka uczęszczającego do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej podczas przebywania w placówce
 1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy:
 1. niezwłocznie odsunąć go od pracy,
 2. wstrzymać przyjmowanie dzieci do przedszkola/szkoły podstawowej,
 3. powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń - tel. 606 108 040,
 4. powiadomić o zaistniałej sytuacji burmistrza dzielnicy, gdyż może zaistnieć konieczność zamknięcia placówki przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.
 1. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy:
 1. niezwłocznie odizolować je w wyznaczonym do tego miejscu, zapewniając opiekę,
 2. poinformować o zaistniałym fakcie rodzica/opiekuna prawnego i zobowiązać go do niezwłocznego odebrania dziecka,
 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU NR 178 

 W PRZEDSZKOLU NR 178 „KOLOROWA  KRAINA” W WARSZAWIE

 1. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola może wejść tylko do przedsionka (przedsionek przed szatnią).
 2. W przedsionku może przebywać tylko 1 osoba z własnym dzieckiem/rodzeństwem.
 3. Jeżeli przed przedszkolem jest więcej osób należy zachować odstępy w kolejce do wejścia minimum 2 metry od siebie.
 4. W przedsionku rodzic rozbiera dziecko z wierzchniego ubrania i przekazuje je wyznaczonemu pracownikowi przedszkola.
 5. Do szatni dziecko wchodzi z wyznaczonym pracownikiem przedszkola, który przekazuje je do grupy pod opiekę nauczyciela.
 6. Przy wejściu dziecka do placówki pracownik przedszkola zmierzy mu temperaturę. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37 stopni C) dziecko nie zostanie wpuszczone do placówki. Drugi pomiar odbywa się w ciągu dnia.
 7. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w odrębnym wyznaczonym do tego pomieszczeniu (tzw. izolatce) i nauczyciel powiadomi rodziców w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola. Opiekun zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru dziecka.
 8. Dziecko do przedszkola może uczęszczać wyłącznie zdrowe, bez objawów chorobowych. Przedszkole może odmówić przyjęcia dziecka u którego widać objawy infekcji.
 9. Jeżeli któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 10.  W trakcie uczęszczania dziecka do przedszkola w przypadku podejrzenia prze rodzica wystąpienia zakażenia COVID - 19 lub potwierdzonego zakażenia, rodzic informuje o tym dyrektora przedszkola i postępuje zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
 11. Prosimy o regularne przypominanie dziecku podstawowych zasadach higieny tzn.: unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie, zakrywać łokciem buzię podczas kichania i kaszlu.
 12. Obowiązkiem rodzica jest zaopatrzenie swojego dziecka, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 13. Rodzic zobowiązany jest do wskazania ścieżki szybkiego kontaktu do siebie w celu możliwości poinformowania w przypadku wystąpienia niepokojących objawów u dziecka.
 14. W okresie epidemii obowiązuje zakaz przynoszenia z domu do przedszkola zabawek i innych przedmiotów. Wyznaczona z placówki osoba odbierająca dziecko od rodzica jest upoważniona do kontroli czy dziecko przyniosło do przedszkola prywatne zabawki lub inne przedmioty.
 15. Dziecko nie może być przyprowadzane codziennie w tym samym ubraniu.
 16. W szatni mogą znajdować się tylko niezbędne rzeczy na zmianę.
 17. Jeżeli dzieci przebywają w ogrodzie rodzic/opiekun odbiera je przy wejściu na teren ogródka (furtka), zgłaszając to pracownikowi przedszkola. Jeżeli na odbiór dziecka oczekuje więcej rodziców należy zachować odległość 2 m.
 18. W przypadku odbioru dziecka obowiązują takie same procedury, jak podczas przyprowadzania dziecka do placówki.
 19. Po odebraniu dziecka prosimy o niezwłoczne opuszczenie terenu przedszkola.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAOBSERWOWANIA
OBJAWÓW CHOROBOWYCH U DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 178

 1. Spisanie podejrzanych objawów - rejestr w „ Zeszyt przygotowany do tych celów”.
 1. Poinformowanie dyrektora placówki o obserwacjach.
 1. Izolacja dziecka w pomieszczeniu do tego przeznaczonym - izolatka, z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, z osobą, która stwierdziła podejrzenie zakażaniem wyposażoną w środki ochrony osobistej.
 1. Poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych o zaobserwowanych objawach chorobowych, celem szybkiego odebrania dziecka z przedszkola.
 1. Ograniczenie kontaktów osób w placówce z grupą dzieci i dorosłych, w której zaistniało podejrzenie zakażenia.

 

 

WZÓR OŚWIADCZEŃ OBOWIĄZKOWYCH PRZY PRZYJĘCIU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
 
 
OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROCEDURAMI
 1. Zapoznałem/am się z Procedurą Organizacji opieki w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, w tym w przedszkolach specjalnych i specjalnych oddziałach przedszkolnych, od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania.

Data/podpis rodzica/opiekuna prawnego

…………………………………

 

 1. Zapoznałem/am się z procedurą podejrzenia zakażenia u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/dziecka uczęszczającego do przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę, w tym do przedszkola specjalnego i specjalnego oddziału przedszkolnego, koronawirusem SARS-COV-2 (dalej: koronawirus)

Data/podpis rodzica/opiekuna prawnego

…………………………………

 

 1. Zapoznałem/am się z procedurą postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę, w tym do przedszkola specjalnego i specjalnego oddziału przedszkolnego w czasie zagrożenia epidemicznego

Data/podpis rodzica/opiekuna prawnego

…………………………………

 

 1. Zapoznałem/am się z organizacją i zasadami obowiązującymi w Przedszkolu nr……… w okresie zagrożenia epidemicznego obowiązującymi od dnia 18 maja 2020 r.

Data/podpis rodzica/opiekuna prawnego

…………………………………

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA
 

Oświadczam, że moje dziecko  ……………………………………………………….  jest zdrowe i nikt z mojej rodziny nie przebywa w domowej kwarantannie, ani nie ma nałożonego nadzoru epidemicznego.

Zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia Dyrektora Przedszkola Nr 178 „Kolorowa Kraina” w Warszawie w przypadku zaistnienia choroby dziecka, kwarantanny domowej lub nadzoru epidemicznego. Zobowiązuję się do przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka.

.................................................................................     (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

Jestem świadomy ryzyka COVID - 19 zarówno u dziecka, nas rodziców/opiekunów prawnych, innych domowników jak i pracowników przedszkola oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z przyprowadzaniem dziecka na zajęcia opiekuńcze, jak i dotarciem dziecka do Przedszkola Nr 178 „Kolorowa Kraina”w Warszawie.

                                                                                                    .................................................................................   

(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

Zgoda na mierzenie temperatury

Wyrażam zgodę na mierzenie temperatury mojemu dziecku ………………………………………………..

po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola oraz w ciągu dnia w razie zaistnienia takiej potrzeby - zaobserwowania niepokojących objawów. W przypadku podwyższonej temperatury dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych.

.................................................................................. (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 
 
 
MAZOWIECKIE CENTRUM NEUROPSYCHIATRII

zaprasza do nowo otwartej Poradni psychologicznej dla dzieci i młodzieży w ramach pierwszego poziomu referencyjnego w Warszawie – Praga Północ przy ulicy Brzeskiej 12.

Zespół tworzą psycholodzy, psychoterapeuci oraz terapeuci środowiskowi. 

Z naszych usług mogą skorzystać:

· dzieci poniżej 7 roku życia, 

· dzieci i młodzieży objęci obowiązkiem szkolnym podstawowym i ponad podstawowym jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia,

· rodziny lub opiekunowie prawni pacjentów. 

Interdyscyplinarny zespół umożliwia szybką reakcję, ukierunkowaną na konkretne działania, mające na celu zminimalizowanie pogłębiającego się kryzysu psychicznego dzieci i młodzieży. 

Opieka terapeutyczna dostosowana jest do indywidualnych potrzeb pacjenta. Udzielane formy pomocy zakładają  również lokalne oddziaływania w środowisku  dzieci m.in.  wizytę domową, współpracę z placówkami, z opieki których korzysta dziecko. Przewidujemy długofalowe i kompleksowe wspieranie rodzin będących w kryzysie

W związku z aktualną sytuacją związaną z pandemią COVID 19, a tym samym z okresem przymusowej izolacji fizycznej, zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwej na tą chwilę formy pomocy teleporady. 

Od  kwietnia  uruchomiony  został  na  Państwa  potrzeby  „Telefon  Wsparcia”,  pod  którym  można skonsultować się ze specjalistami w celu uzyskania wsparcia w zakresie trudności w funkcjonowaniu dziecka / rodziny.

Kontynuację planowanych form oddziaływań terapeutycznych umożliwimy Państwu, kiedy sytuacja w kraju ustabilizuje się i pozwoli na ich wdrożenie.

Świadczenia udzielane są bezpłatnie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Zapraszamy do współpracy

 

Zespół Poradni 

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. Z o.o.

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży   

ul. Brzeska 12, 03-739 Warszawa

kontakt tel. 22 468 25 01

http://poradnia.psychologiczna@centrumzagorze.pl

 
 
 
LIST PREZYDENTA WARSZAWY DO RODZICÓW
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZMIANA W ORGANIZACJI DYŻURÓW WAKACYJNYCH
 
szczegóły znajda Państwo na stronie: 
 
Pełna informacja o harmonogramie pracy w okresie lipiec – sierpień 2020 r. zostanie opublikowana w drugiej połowie maja br.
 
 
 
Szanowni Państwo , 
 
jeżeli w tym trudnym okresie znacie kogoś , kto potrzebuje  skorzystać z konsultacji psychologicznych 
zachęcamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem "Wspólne Podwórko", które udziela bezpłatnej pomocy online i telefonicznej. szczegóły pod nr telefonu 792-22-26-26
 
 
Proponujemy Państwu link do rozmowy ze specjalistami o tym jak wspierać dzieci w czasie pandemii https://www.youtube.com/watch?v=T2jKALI0v_A, także artykuł opracowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę: https://rodzice.fdds.pl/wiedza/jak-rozmawiac-z-dzieckiem-o-niepokojacej-sytuacji-zwiazanej-z-koronawirusem/
 
 
Informujemy także, że wszystkie dzielnicowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne koncentrują się na pomocy i wsparciu psychologicznym dzieci i młodzieży. Podczas dyżurów telefonicznych i online psycholodzy rozmawiają z uczniami nie tylko o sytuacjach i kłopotach szkolnych, ale przede wszystkim o lękach i stresach związanych z szerzącą się pandemią.

Specjaliści z Poradni psychologiczno – pedagogicznej nr 4 dyżurują od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-19:00

Telefon kontaktowy:  516 779 357

lub

email do p. Agnieszki Prostko (psycholog dyżurujacy w naszym przedszkolu):  a.prostko@ppp4.edu.pl

 

 

APEL POLICJI

Mazowiecka Policja Apeluje!

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku będą: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.  

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. 

Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad! Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej. Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

  

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że została podjęta decyzja o wydłużeniu rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych.

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.
Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.
Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

Dokumenty można przesyłać na adresy mailowe placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.
Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

W zakładce REKRUTACJA znajda Państwo aktualny harmonogram rekrutacji

 

 
 
DYŻURY WAKACYJNE
 
Adres strony do zapisów na dyżury wakacyjne:
  
 
Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację w naszym przedszkolu otrzymali hasła w indywidualnej wiadomości w komunikatorze na iPrzedszkolu. Rodzice, których dzieci odchodzą korzystają z haseł, które zostały użyte w rekrutacji do szkół podstawowych.
 
Gdyby ktoś z Państwa nie otrzymał hasła bądź zgubił/zapomniał bardzo proszę o wiadomość mailową na adres http://P178SEKRETARIAT@GMAIL.COM

 

 

MATERIAŁY DO PRACY Z DZIEĆMI 

 

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zachęcamy Państwa do nauki zdalnej i korzystania z materiałów i narzędzi ze stron np: 

 

https://www.lulitulisie.pl/dzieci

 

https://poznajemyswiat.us12.list-manage.com/track/click?u=56ffd404bdda285b794a18bd8&id=53d0299885&e=d4f9984b7b

 

https://www.eisystem.pl/

 

http://www.gov.pl/zdalnelekcje 

 

http://edukacja.warszawa.pl/dla-nauczyciela-i-dyrektora/materialy-dla-nauczyciela/22131-warszawskie-repozytorium-pomyslow

 

http://eduzabawy.com/karty_pracy/

 

https://eduzabawy.com/generatory/

 

https://epodreczniki.pl/a/programy-nauczania-i-scenariusze-zajec/DETCpRZbH

 

 
 

LIST PREZYDENTA WARSZAWY DO RODZICÓW

 
Informujemy, że Przedszkole Nr 178 "Kolorowa Kraina" będzie nieczynne w dniach od 16 marca do odwołania.

 

 

LIST BURMISTRZA DZIELNNICY PRGA POŁUDNIE DO RODZICÓW 5-CIO I 6-CIO LATKÓW

 

 

OWSIKI W PRZEDSZKOLU

Rezerwuarem czynnika etiologicznego w owsicy jest człowiek zaś źródłem zarażenia wyłącznie osoba zarażona. Wrażliwość populacji ludzkiej na zarażenie tym pasożytem jest powszechna. Częściej chorują dzieci ale możliwe jest zarażenie u osób w każdym wieku. Inwazje tym pasożytem najczęściej szerzą się w przedszkolach, szkołach i innych miejscach o dużym zagęszczeniu mieszkańców, ale również w rodzinach, zwłaszcza jeśli nie w pełni przestrzega się niżej opisanych zasad higieny osobistej.
Zarażenie owsikiem szerzy się przede wszystkim drogą pokarmową, za pośrednictwem zanieczyszczonych kałem rąk lub przedmiotów, w szczególności: bielizny, pościeli, ręczników, zabawek oraz zanieczyszczonej jajami owsika żywności. Ssanie palców i obgryzanie paznokci zwiększa zagrożenie zarażeniem.
Pewnego rodzaju procedury mające na celu profilaktykę i zwalczanie owsicy, czyli podstawowe zasady „unieszkodliwienia” ewentualnych źródeł zarażenia, są bardzo dobrze znane wszystkim lekarzom rodzinnym (pediatrom i internistom). W celu zapobiegania i zwalczania zarażenia owsicą warto rozważyć prowadzenie okresowych badań pasożytniczych zarówno u dzieci jak i personelu w przedszkolach i szkołach oraz u osób mieszkających razem z dzieckiem.
Leczeniem przeciw pasożytniczym należy objąć zarówno chorego jak i wszystkich pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z zarażonym lub pozostających z nim w bliskim kontakcie (w grupie przedszkolnej, klasie szkolnej).
W celu przecięcia dróg szerzenia się zarażenia należy wdrożyć następujące działania:
Restrykcyjnie przestrzegać zasad higieny osobistej – mycie rąk, szczególnie przed przygotowaniem posiłków i przed jedzeniem oraz po skorzystaniu z toalety, obcinanie krótko paznokci;
Korzystanie z pryszniców i unikanie kąpieli w wannie;
Regularna zmiana pościeli, bielizny osobistej oraz ręczników a w trakcie leczenia codzienna (prać na gorąco);
Mycie i czyszczenie na gorąco zabawek;
Osoby zarażone powinny spać w majtkach w celu ograniczenia przemieszczania się jaj owsika;
W zakładach skupiających dużą liczbę dzieci powinny być prowadzone akcje oświatowe kierowane zarówno do dzieci jak i ich opiekunów.
Owsica nie jest objęta obowiązkiem zgłaszania do Inspekcji Sanitarnej a osoby zarażone nie są objęte nadzorem epidemiologicznym.

http://wsse.waw.pl/nadzory/oddzial-nadzoru-epidemiologii/pytania-i-odpowiedzi-one

https://www.medistore.com.pl/zdrowie/owsiki#jak_pozbyc_sie_owsikow

https://www.sosrodzice.pl/owsiki/

 

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że dziś została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222 i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Infolinię prowadzi Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizacja ta została wybrana w konkursie MEN, realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

 
 
Rodzicu!
Uruchom wyobraźnię, znajdź chwilę czasu, włącz komputer i do dzieła!
Zachęcamy do prostych zabaw z kodowaniem - umiejętnością rozwijającą wszelkie sfery rozwoju Waszego dziecka.
Szczegóły:   http://koduj.gov.pl/
 
 
 
 
Sprawozdania bilansowe Przedszkola Nr 178 "Kolorowa Kraina" znajdują się na stronie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Warszawa Praga-Południe
 
 
 
 
BEZPIECZEŃSTWO W NASZYM PRZEDSZKOLU
 
Od wielu lat jednym z naszych priorytetowych celów jest zapewnienie naszym wychowankom maksymalnego bezpieczneństwa.
Posiadamy opracowane, wdrożone i sprawdzone procedury działania w sytuacjach codziennych jak i kryzysowych.
Wszystkie zachowania i regulujące je dokumenty są przedstawiane rodzicom podczas zebrań i na tablicach informacyjnych.
Nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne dla dzieci podczas których wdrażane są kodeksy właściwego zachowania, sposoby radzenia sobie z trudnosciami i agresją oraz czynniki warunkujace bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim.
 
Szczegółowe informacje dotyczące sposobów zapewniania bezpieczeństwa dzieci w placówkach oświatowych znajda Państwo w dokumencie "Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów", który znajduje sie na stronie https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl
 
 
 
 
 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.