Przedszkole nr 178 Kolorowa Kraina w Warszawie

ul. Londyńska 10, 03-921 Warszawa

Tel: (22) 617-64-01, e-mail: p178@edu.um.warszawa.pl

 

STATUT PRZEDSZKOLA

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59);
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) oraz akty wykonawcze do ustawy;
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela Nauczyciela (Dz. U. 2017 r. poz. 1189);
 4. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 z późn. zm.);
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2001r.  ( Dz.U.z 2003r. nr 6 , poz.69 z póżn. zmianami );
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej  organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli  ( Dz.U.z 2017r. poz 649)
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego  ( Dz.U. z 2017r. poz.1658 )
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego  2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego  oraz podstawy programowej  kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej , w tym dla uczniów  z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym  kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia , kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej  przysposabiającej  do Pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej  ( Dz. U. 2017r.poz.356 ) – zał. 1
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia   2017r. w sprawie warunków organizowania  kształcenia, wychowania i opieki  dla dzieci i młodzieży  niepełnosprawnych , niedostosowanych społecznie  i zagrożonych  niedostosowaniem społecznym  ( Dz.U.2017r. 1578)
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia   2017r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania  przedszkolnego dzieci  i i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży  ( Dz.U.2017 poz.1616)
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia   2017r. w sprawie organizowania wczesnego  wspomagania rozwoju dzieci ( Dz.U.z 2017r. poz.1635 )
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia   2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w publicznych przedszkolach  , szkołach i placówkach  ( Dz.U.z 2017 r. poz. 1591 )
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września   2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły  orzekające działające w publicznych poradniach  psychologiczno-pedagogicznych  ( Dz.U.z 2017r. poz.1743 )
 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia   2017r. w sprawie kształcenia osób niebędącymi obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi ,które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw ( Dz.U.2017r. poz. 1655)
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca   2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach ( Dz.U. poz 1147 )

 

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

§ 1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Przedszkolu Nr 178, Przedszkolu, placówce – należy przez to rozumieć Przedszkole Nr 178 „Kolorowa Kraina” w Warszawie;
 2. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59);
 3. ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2016 r. poz. 1943);
 4. statucie – należy przez to rozumieć statut Przedszkola Nr 178 „Kolorowa Kraina” w Warszawie;
 5. dyrektorze, radzie pedagogicznej, radzie rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Przedszkolu Nr 178 „Kolorowa Kraina” w Warszawie;
 6. nauczycielu – należy przez to rozumieć pracownika pedagogicznego zatrudnionego w Przedszkolu Nr 178 „Kolorowa Kraina” w Warszawie, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2017 r. poz. 1189);
 7. dzieciach, wychowankach– należy przez to rozumieć wychowanków Przedszkola Nr 178 „Kolorowa Kraina” w Warszawie;
 8. rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad wychowankiem Przedszkola Nr 178 „Kolorowa Kraina” w Warszawie;
 9. oddziale, grupie - należy przez to rozumieć podstawową jednostkę organizacyjną Przedszkola Nr 178 „Kolorowa Kraina” opisaną w arkuszu organizacyjnym placówki;
 10. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć miasto stołeczne Warszawę;
 11. organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora Oświaty;
 12. DBFO – należy przez to rozumieć Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy.

§ 2

 1. Przedszkole Nr 178 „Kolorowa Kraina” jest przedszkolem publicznym.
 2. Siedziba Przedszkola znajduje się w Warszawie przy ul. Londyńskiej 10.
 3. Organem prowadzącym Przedszkole jest miasto stołeczne Warszawa, reprezentowane m.in. przez Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa.
 4. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
 5. Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pełnym brzmieniu:

Przedszkole Nr 178 „Kolorowa Kraina”

ul. Londyńska 10, 03- 921 Warszawa

§ 3

Przedszkole Nr 178 „Kolorowa Kraina” jest placówką publiczną, która:

 1. realizuje programy wychowania przedszkolnego w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 2. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla dzieci od 3 roku życia do podjęcia nauki w szkole podstawowej;
 3. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 4. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 4

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:
  1. wspiera całościowy rozwój dziecka poprzez proces opieki, wychowania i nauczania-uczenia się;
  2. umożliwia odkrywanie przez dzieci własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna;
  3. wspiera dzieci do osiągnięcia dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji;
  4. sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, zapewniając im poczucie bezpieczeństwa oraz organizując optymalne warunki dla ich prawidłowego rozwoju w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;
  5. współdziała z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej;
  6. świadczy wychowankom pomoc psychologiczno-pedagogiczną, stosownie do potrzeb dzieci, w tym wyrównuje szanse rozwojowe i edukacyjne dzieci pochodzących z różnych środowisk społecznych.
 2. Przedszkole realizuje, wynikające z powyższych celów, w ramach obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zadania:
 1. wspiera wielokierunkową aktywność dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w emocjonalnym, fizycznym, poznawczym i społecznym obszarze jego rozwoju;
 2. tworzy warunki umożliwiające dzieciom swobodny rozwój, odpoczynek i zabawę w poczuciu bezpieczeństwa;
 3. sprzyjaj nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 4. wzmacnia poczucie wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
 5. tworzy sytuacje sprzyjające rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 6. tworzy sytuacje edukacyjne budujące wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
 7. tworzy warunki pozwalające na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujące rozwój wrażliwości i umożliwiające poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatne do etapu rozwoju dziecka;
 8. tworzy warunki umożliwiające bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
 9. współdziała z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
 10. systematyczne uzupełniania, za zgodą rodziców, realizowane treści wychowawcze o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 
 11. systematyczne wspiera rozwój mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 
 12. tworzy sytuacje edukacyjne sprzyjające budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

§ 5

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w sposób dostosowany do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych:
 2. Szczegółowe zadania Przedszkola i sposoby ich realizacji zawarte są w podstawie programowej oraz w rocznym planie działania Przedszkola opracowywanym na dany rok szkolny.

 

ROZDZIAŁ III
ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

§ 6

 1. Organami Przedszkola są:
 1. Dyrektor Przedszkola;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Rada Rodziców.
 1. W Przedszkolu może zostać powołana Rada Przedszkola. W przypadku jej powołania zgodnie z zapisami ustawy, nastąpić powinna aktualizacja niniejszego statutu.

§ 7

 1. Przedszkolem kieruje dyrektor.
 2. Tryb i sposób powołania i odwołania Dyrektora przez organ prowadzący określa szczegółowo ustawa Prawo oświatowe.
 3. Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością Przedszkola, reprezentuje placówkę na zewnątrz.
 4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.
 5. Dyrektor może stworzyć warunki do działania w przedszkolu wolontariatu.
 6. Zadania dyrektora w zakresie działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej:
 1. kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą;
 2. stworzenie dzieciom warunków do wszechstronnego i optymalnego rozwoju;
 3. informowanie o realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dyrektora szkoły obwodowej dziecka;
 4. wyrażanie zgody, na wniosek rodziców, po spełnieniu ustawowych wymogów na realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem;
 5. ustalanie w porozumieniu z organem prowadzącym, na podstawie właściwego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej zasad, czasu i zakresu prowadzenia indywidulanego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego; 
 6. organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach określonych w odrębnych przepisach i decydowanie o jej zakończeniu;
 7. organizuje współpracę z pracownikami instytucji sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad wychowankami Przedszkola;
 8. powołuje zespół podejmujący działania mające na celu zaplanowanie
  i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
 9. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.
 10. dopuszcza do użytku przedszkolnego programy wychowania przedszkolnego;
 11. organizuje proces rekrutacji, w tym:
 1. powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego,
 2. organizuje przyjmowanie wniosków o przyjęcie kandydata,
 3. podaje do publicznej wiadomości zasady (kryteria) przyjmowania oraz terminy postępowania rekrutacyjnego,
 4. rozpatruje odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej,
 5. organizuje postępowanie uzupełniające w przypadku wolnych miejsc.
 1. przyjmuje dzieci na wolne miejsca w przedszkolu w trakcie roku szkolnego (poza harmonogramem rekrutacji);
 2. wydaje decyzję o skreśleniu dziecka z listy w czasie roku szkolnego po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Pedagogiczną, w przypadkach określonych w statucie.
 1. Dyrektor odpowiedzialny jest za przeszkolenie pracowników z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, wyposażenie apteczki, wyposażenie placówki w odpowiedni sprzęt przeciw pożarowy, właściwe oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz zakup atestowanych zabawek i wyposażenia.
 2. Dyrektor odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa nauczycielom w szczególności poprzez ograniczenie zagrożeń stanowiskowych, przestrzeganie i stosowanie zasad bhp i ppoż., kierowanie na badania lekarskie oraz zapewnienie odpowiednich warunków socjalnych.
 3. Dyrektor jako reprezentant  Przedszkola Nr 178 „Kolorowa Kraina”, który jest  Administratorem danych osobowych zbiera, przetwarza i chroni dane osobowe: dzieci, rodziców/opiekunów prawnych i osób upoważnionych do odbioru dzieci w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków przedszkola w związku z realizowanymi celami statutowymi w przedmiocie działalności na rzecz dzieci.
 4. Zdania dyrektora jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej:
 1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
 2. opracowanie i przedstawianie Radzie Pedagogicznej planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny;
 3. przedstawianie wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
 4. opracowanie wspólnie z Radą Pedagogiczną planu działalności placówki
  z wykorzystaniem wyników badań diagnostyczno – oceniających;
 5. gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy według zasad określonych odrębnymi przepisami;
 6. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał, wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów.
 1. Zadania dyrektora w ramach współpracy z Radą Rodziców:
 1. realizacja uchwał Rady Rodziców w ramach jej kompetencji stanowiących;
 2. wstrzymywanie uchwał Rady Rodziców niezgodnych z przepisami prawa
  i powiadomienie o tym stosownych organów.
 1. Zadania dyrektora jako kierownika zakładu pracy:
 1. przygotowanie arkusza organizacji Przedszkola, uzyskanie na jego temat opinii organizacji związkowych oraz przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;
 2. opracowanie planu finansowego Przedszkola;
 3. przestrzeganie dyscypliny finansowej;
 4. organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Przedszkola;
 5. współpraca z organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;
 6. przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych;
 7. kierowanie polityką kadrową Przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola;
 8. administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie
  z obowiązującym regulaminem;
 9. prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej, archiwalnej i finansowej zgodnie
  z obowiązującymi przepisami;
 10. sprawowanie kontroli zarządczej w placówce.

§ 8

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Przedszkola.
 4. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 5. Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy:
 1. zatwierdzenie planów pracy placówki;
 2. uchwalanie statutu placówki i jego zmian;
 3. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów, zajęć autorskich po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;
 4. uchwalanie regulaminu Rady Pedagogicznej zgodnego z niniejszym statutem;
 5. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 6. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy Przedszkolaków w trakcie roku szkolnego;
 7. ustalanie sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy Przedszkola;
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje:
 1. projekt planu finansowego placówki;
 2. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 3. organizację pracy placówki w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć;
 4. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
  w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;
 5. propozycje programów wychowania przedszkolnego przedstawione przez nauczycieli przed dopuszczeniem ich do użytku przez dyrektora.
 1. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem opracowanym na dany rok szkolny.
 2. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności, co najmniej połowy liczby jej członków.
 3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć, z głosami doradczymi specjaliści i goście zaproszeni przez dyrektora.
 4. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 5. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników.
 6. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielone tylko rodzicom lub prawnym opiekunom.
 7. Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności Przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce.
 8. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności.

§ 9

 1. Rada Rodziców jest społecznym organem Przedszkola i stanowi samorządną reprezentację rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 178 „Kolorowa Kraina” w Warszawie.
 2. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola.
 3. Członkowie Rady Rodziców wybierani są co roku w tajnych wyborach podczas zebrań grupowych rodziców (prawnych opiekunów), po jednym przedstawicielu rodziców /prawnych opiekunów z każdej grupy.
 4. W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców /opiekunów prawnych oraz innych źródeł.
 5. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców.
 6. Kompetencje Rady Rodziców obejmują:
 1. opiniowanie planu projektu finansowego składanego przez dyrektora placówki;
 2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w Przedszkolu, w przypadku opisanym w art. 56 ust. 2 Prawo oświatowe;
 3. wyrażanie opinii w sprawie podjęcia w placówce działalności przez stowarzyszenia lub organizacje, o których mowa w ustawie;
 4. występowanie do dyrektora i innych organów Przedszkola, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki.

§ 10

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor Przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 2. Wszelkie spory między organami Przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

 
ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 11

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci
  w zbliżonym wieku.
 1. W przedszkolu łącznie jest  sześć oddziałów, do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat do podjęcia nauki w szkole.
 2. W szczególnych uzasadnionych przypadkach dyrektor Przedszkola może przyjąć do Przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 3. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi do  150.
 4. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25.
 5. Nauczyciel rozpoczynający pracę jako pierwszy przyjmuje dzieci ze wszystkich grup do momentu otwarcia pozostałych oddziałów.
 6. Nauczyciel kończący pracę jako ostatni przyjmuje dzieci ze wszystkich grup od momentu zamknięcia pozostałych oddziałów.
 7. W okresach niskiej frekwencji dzieci i kadry pedagogicznej dyrektor może zlecić łączenie oddziałów do łącznej liczby dzieci w grupie 25.
 8. Wiek dzieci w poszczególnych oddziałach może być zmieniony w każdym roku szkolnym. Decyzję dotyczącą list poszczególnych oddziałów na kolejny rok szkolny, podejmuje Dyrektor Przedszkola na podstawie informacji o dzieciach kontynuujących edukację i dzieciach nowoprzyjętych na nowy rok szkolny.

§ 12

 1. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia wykraczające poza podstawę programową rozwijające zainteresowania, uzdolnienia i talenty dzieci.
 2. Przedszkole z tytułu zajęć wykraczających poza podstawę programową nie może pobierać od rodziców żadnych opłat dodatkowych na ich realizację.
 3. Dyrektor Przedszkola, aby zorganizować prowadzone zajęcia wykraczające poza podstawę programową może:
 1. powierzyć prowadzenie tych zajęć nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu zgodnie z ich kompetencjami;
 2. zatrudnić nowych nauczycieli, posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia konkretnego typu zajęć.
 1. Czas trwania zajęć wykraczających poza podstawę programową dostosowany jest do wieku i możliwości rozwojowych dzieci a także do rodzaju aktywności i wynosi dla dzieci 3-4 letnich około 15 min. i około 30 min dla dzieci 5-6 letnich.
 2. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.
 3. Organizacja i terminy zajęć wykraczających poza podstawę programową ustalane są przez dyrektora Przedszkola.
 4. Na życzenie rodziców wyrażone w formie pisemnej dziecko może uczestniczyć w lekcjach religii organizowanych na terenie Przedszkola.

§ 13

 1. W przedszkolu dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego
  z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do ich wieku.
 2. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa
  i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
 3. Wycieczki i spacery dzieci poza teren przedszkola odbywają się za zgodą ( pisemnym oświadczeniem ) rodziców ( prawnych opiekunów)  dziecka , po wcześniejszym wypełnieniu przez nauczyciela   „ karty wycieczki „  zatwierdzonej przez dyrektora przedszkola . Dzieci  udają się na spacer  lub wycieczkę pod  opieką nauczyciela  oraz dodatkowo wyznaczonych osób, woźnej , pomocy nauczyciela , innej  nauczycielki. Na każde dziesięcioro dzieci  przypada przynajmniej jeden opiekun. W przypadku korzystania z transportu publicznego  na każde pięcioro dzieci przypada jeden opiekun.

§ 14

 1. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  w szkołach podstawowych, wybranych przez nauczyciela, lub nauczycieli i dopuszczonych do użytku przez dyrektora Przedszkola.
 2. Dyrektor podaje do publicznej wiadomości informację o zestawie programów wychowania przedszkolnego.
 3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 4. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 15

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Przedszkola opracowany przez dyrektora.
 2. Arkusz zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe zatwierdza organ prowadzący, który uzyskuje wcześniej opinię organu prowadzącego nadzór pedagogiczny.
 3. Arkusz organizacyjny zawiera:
 1. czas pracy poszczególnych oddziałów;
 2. planową liczbę wychowanków Przedszkola;
 3. liczbę oddziałów Przedszkola, ich liczebność;
 4. liczbę pracowników Przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
 5. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Przedszkole.

§ 16

 1. Dyrektor Przedszkola ustala tygodniowy rozkład zajęć realizowanych w Przedszkolu.
 2. Organizację pracy Przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora Przedszkola na wniosek rady pedagogicznej. Jest on oparty na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając dziecku zdrowy rozwój. Rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne dzieci i jest dostosowany do założeń programowych i oczekiwań rodziców.
 3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 17

 1. Przedszkole prowadzi całodzienne wyżywienie dzieci.
 2. Posiłki są wydawane w godzinach:
 1. 8:30 – śniadanie;
 2. 12:00 – obiad;
 3. 14:30 – podwieczorek.

§ 18

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.30, tj. w godzinach ustalonych przez organ prowadzący z uwzględnieniem potrzeb rodziców.
 2. Zgodnie z właściwą uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy Przedszkole zapewnia dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach swojego funkcjonowania.
 3. Przerwę wakacyjna ustala dyrektor z organem prowadzącym.

§ 19

 1. Wysokość opłaty za korzystanie dziecka z wyżywienia określana jest przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.
 2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności zgłoszona zgodnie z zasadami zawartymi w ust. 7.
 3. Opłatę za żywienie wnoszona jest w cyklach miesięcznych, z góry, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków.
 4. Aby otrzymać zwrot stawki żywieniowej, łącznie z pierwszym dniem nieobecności, należy fakt nieobecności dziecka zgłosić poprzez wpis do zeszytu nieobecności w przed dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, bądź też telefonicznie pierwszego dnia nieobecności dziecka w Przedszkolu do godz. 9.00 rano.
 5. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola może, na wniosek rodzica dziecka wydłużyć termin wnoszenia opłat, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.
 6. Opłatę wnosi się w formie gotówkowej bądź przelewem na wskazany przez dyrektora Przedszkola numer rachunku bankowego..
 7. Dla rodzin przedszkolaków będących w szczególnie trudniej sytuacji materialnej lub dla rodzin mających szczególne, uzasadnione przypadki losowe istnieje możliwość obniżenia lub zwolnienia z opłaty za żywienie.
 8. Wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za żywienie składają rodzice dziecka do dyrektora.
 9. Przedszkole współpracuje z także z innymi instytucjami w zakresie udzielania pomocy materialne dla wychowanków przedszkola, w tym z ośrodkami pomocy społecznej.
 10. W przypadku powstania dwumiesięcznej zaległości w opłatach, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.

§ 20

 1. Przedszkole Nr 178 „Kolorowa Kraina” organizuje i udziela wychowankom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka
 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.
 5. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:
  1. rodzicami dzieci;
  2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;
  3. placówkami doskonalenia nauczycieli;
  4. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
  5. organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
  1. rodziców dziecka;
  2. dyrektora, nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem;
  3. poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  4. pracownika socjalnego,
  5. asystenta, pomocy nauczyciela;
  6. asystenta rodziny;
  7. kuratora sądowego,;
  8. organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny i dzieci.
 7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
  1. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  2. porad i konsultacji;
  3. zajęć rozwijających uzdolnienia;
  4. zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 8. Poszczególne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dyrektor przedszkola organizuje na zadach określonych w przepisach prawa.
 9. Nauczyciele oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci,
 10. Działania nauczycieli obejmują również obserwację pedagogiczną mającą na celu
  wczesne rozpoznanie u dzieci dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne obserwacje zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 11. W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora.
 12. Dla wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizuję się zajęcia specjalistyczne, zajęcia rewalidacyjne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne określone w wydanym przez publiczną poradnie psychologiczno-pedagogiczną orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 13. Dla wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Dyrektor powołuje zespół opracowujący, indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, w którym to dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 14. Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez Dyrektora. Jedna osoba może koordynować pracę kilku zespołów.
 15. Szczegółowy zakres i uwarunkowania tworzenia i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz zadania i sposób działania zespołu, określają przepisy szczególne.

§ 21

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika Przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę.
 2. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów lub osoby pełnoletnie  przez nich upoważnione zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.
 3. Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) lub osób upoważnionych, po przyprowadzeniu dziecka do Przedszkola, jest osobiste przekazanie dziecka pod opiekę woźnej lub nauczyciela.
 4. Woźna lub nauczyciel osobiście przekazuje dziecko rodzicom (pranym opiekunom) lub osobom upoważnionym przez nich na postawie pisemnego oświadczenia.
 5. Pisemne upoważnienie powinno zawierać podpisy upoważniających, numer i serię dowodu tożsamości osoby wskazanej przez rodziców, którym osoba ta potwierdzi swoją tożsamość przy odbiorze dziecka.
 6. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela lub innego upoważnionego pracownika Przedszkola go okazać.
 7. Pracownik Przedszkola może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że osoba nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających).
 8. O przypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać powiadomiony dyrektor.
 9. W przypadku, gdy nikt nie zgłosił się po dziecko do godziny zamknięcia placówki, nauczyciel stara się skontaktować z jego rodzicami, w celu wyjaśnienia przyczyn ich nieobecności, a następnie powiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji. W zależności od okoliczności zdarzenia, podejmowane są odpowiednie kroki, mające na celu przede wszystkim zapewnienie dziecku bezpieczeństwa.
 10. Rodzice /prawni opiekunowie dziecka przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Przedszkola przez osobę upoważnioną w oświadczeniu.
 11. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka z Przedszkola przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądu.

§ 22

 Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

 1. zapoznania się z programem dydaktyczno-wychowawczym oraz zadaniami wynikającymi z planu pracy Przedszkola i planów pracy w danym oddziale;
 2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
 3. otrzymania wyników analizy gotowości szkolnej swojego dziecka;
 4. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, logopedy i psychologa
  w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
 5. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy Przedszkola;
 6. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa, Radę Rodziców lub Radę Pedagogiczną.

§ 23

Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) dziecka należy:

 1. wspieranie swojego dziecka w rozwoju, edukacji przedszkolnej;
 2. przestrzeganie niniejszego Statutu;
 3. respektowanie uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji;
 4. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
 5. terminowe uiszczenie należnych opłat;
 6. informowanie o nieobecności dziecka w Przedszkolu;
 7. niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
 8. ze względów bezpieczeństwa informowania dyrektora o zmianach dotyczących praw rodzicielskich odnośnie swojego dziecka;
 9. ze względów bezpieczeństwa zgłaszania nauczycielowi oddziału zmiany adresu zamieszkania i numeru telefonu w celu zapewnienia możliwości skutecznego kontaktu,
 10. w przypadku dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.

§ 24

 1. Przedszkole prowadzi różnorodne formy współpracy z rodzicami:
 1. zebrania ogólne i grupowe;
 2. konsultacje indywidualne rodzica (prawnego opiekuna) z nauczycielem;
 3. bieżące konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielami;
 4. kąciki dla rodziców;
 5. ekspozycje prac plastycznych dzieci;
 6. zajęcia otwarte;
 7. wspólne imprezy i uroczystości przedszkolne połączone z pokazami osiągnięć dzieci;
 8. informowanie o rozkładzie zajęć w przedszkolu, godzinach pracy nauczycieli i specjalistów;
 9. zajęcia adaptacyjne dla nowoprzyjętych dzieci z udziałem ich rodziców.
 1. Nauczyciele organizują spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) dwa razy w roku lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.
 2. Częstotliwość zebrań grupowych i kontaktów indywidualnych ustalają rodzice i nauczyciele grup na pierwszym spotkaniu w nowym roku szkolnym;

§ 25

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę jawności i pełnej dostępności.
 2. Rekrutacja dzieci do Przedszkola Nr 178 „Kolorowa Kraina” odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz przyjętych w m. st. Warszawie lokalnych zasadach rekrutacji, (obejmujących kryteria rekrutacji i harmonogram jej przeprowadzania) ujednoliconych dla wszystkich przedszkoli samorządowych prowadzonych przez m. st. Warszawę.
 3. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc.
 4. Procedura rekrutacyjna dotyczy dzieci, które w nadchodzącym roku szkolnym mają rozpocząć uczęszczanie do Przedszkola.
 5. Dzieci, które w bieżącym roku szkolnym już uczęszczają do placówki, nie przechodzą procedury rekrutacyjnej, a ich rodzice składają wyłącznie deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Nr 178 „Kolorowa Kraina”
 6. Rekrutacja dzieci na wychowanków Przedszkola odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego.
 7. Szczegółowe zasady rekrutacji, w tym harmonogram rekrutacji do przedszkola na dany rok szkolny, ogłaszane są na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie placówki.
 8. Wnioski kandydatów do przedszkola przyjmowane są w terminie ustalonym przez organ kierujący placówką. Szczegółowe godziny wyznacza dyrektor.
 9. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkola dyrektor powołuje zarządzeniem komisję rekrutacyjną, która rozstrzyga o przyjęciu dzieci w oparciu o ustalone kryteria i realizuje inne obowiązki wynikające z przepisów prawa.
 10. Do przedszkola są przyjmowani kandydaci z największą liczbą punktów uzyskanych w procesie rekrutacji, liczonych według szczegółowych kryteriów określonych w każdym roku szkolnym przez Urząd m. st. Warszawy, które to są publikowane są na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie przedszkola.
 11. W skład komisji rekrutacyjnej, o której mowa w ust. 9, wchodzą powołani przez dyrektora nauczyciele.
 12. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy między innymi:
 1. czuwanie nad prawidłowością przebiegu procesu rekrutacji do przedszkola oraz rozstrzyganie wszelkich sporów związanych z przyjęciem dziecka do przedszkola;
 2. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, listy przyjętych i nieprzyjętych;
 3. sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego.
 1. W ciągu 7 dni od ogłoszenia przez komisję rekrutacyjną listy przyjętych do przedszkola rodzic lub prawny opiekun kandydata, który nie został przyjęty, ma prawo złożyć wniosek do Komisji rekrutacyjnej z prośbą o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 2. W ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku komisja rekrutacyjna ma obowiązek przedstawić pisemne uzasadnienie podjętej decyzji.
 3. W ciągu 7 dni od uzyskania uzasadnienia rodzic lub prawny opiekun kandydata ma prawo złożyć pisemne odwołanie do dyrektora, który na rozpatrzenie odwołania ma 7 dni.
 4. Przyjęcia do przedszkola w trakcie roku szkolnego (poza terminami określonymi w harmonogramie rekrutacji) mogą mieć miejsce w przypadku wolnych miejsc, na podstawie decyzji dyrektora.

§ 26

 1. Dyrektor, po podjęciu stosownej uchwały przez Radą Pedagogiczną, może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w następujących przypadkach:
  1. zalegania z odpłatnością za usługi świadczone przez Przedszkole powyżej dwóch okresów płatniczych;
  2. nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka trwająca ponad jeden miesiąc;
  3. po upływie miesiąca, jeśli dziecko przyjęte do placówki nie stawiło się we wrześniu na zajęciach;
  4. ze względu na zachowanie dziecka umożliwiającego zapewnienie jemu lub innym dzieciom bezpieczeństwa i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii) i gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji, co zostało stosownie udokumentowane przez Przedszkole.
 2. Od wydanej decyzji o skreśleniu dziecka z listy przysługuje odwołanie w trybie przewidzianym odrębnymi przepisami.

§ 27

Przedszkole prowadzi i przechowuje  dokumentację bieżącą  i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami

1.Dyrektor jako Administrator Danych Osobowych ( ADO) w procesach przetwarzania danych  uwzględnia charakter ,zakres  , kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko  naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnych prawdopodobieństwie  i wadze zagrożenia .Jednocześnie  zatwierdza i wdraża odpowiednie  środki techniczne i organizacyjne , aby przetwarzanie odbyło się zgodnie z przepisami prawa ochrony  danych osobowych , a także poddawanie systematycznym  przeglądom i aktualizacji.

2. Realizuje podstawowe  zadania zabezpieczenia i ustala zasady  przetwarzania danych osobowych osób ,których dane dotyczą , w szczególności dane osobowe dzieci, rodziców  oraz pracowników i współpracowników przedszkola .

3.Sprawuje nadzór poprzez określenie osoby , podmiotu, wykonawcy  realizującego  przepisy prawa ochrony danych osobowych w zakresie zadań wymienionych w ust.1 i 2

4. Osoba , podmiot określony w pkt.3 podlega bezpośrednio administratorowi danych zgodnie z przepisami  o ochronie danych.

5.Nauczyciele w działalności służbowej  stosują w praktyce  przetwarzania danych  osobowych zasady i czynności oraz obowiązki  spoczywające na nich na mocy przepisów krajowych oraz państw członkowskich  Unii o ochronie danych  .

6.Do obowiązków nauczyciela  należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień  zgodnie z decyzją dyrektora , a także zabezpieczenie nośników danych w zgodności z dokumentacja zabezpieczenia danych osobowych  przedszkola w formie  zapisów elektronicznych jak i tradycyjnych  oraz udostępnienie  danych uprawnionym podmiotom  i osobom  w granicach i przepisach prawa

7. Do obowiązków pracowników  administracji i obsługi  należy przetwarzanie danych  osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień  zgodnie z dokumentacją  przetwarzania i zabezpieczania danych.

 

ROZDZIAŁ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 28

 1. Dyrektor powierza każdemu nauczycielowi i innym pracownikom Przedszkola szczegółowy zakres obowiązków znajdujący się w teczkach akt osobowych pracownika.
 2. W Przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi posiadający status pracowników samorządowych zgodnie z odrębnymi przepisami:
 1. ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości;
 2. pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki
  i wychowania dzieci;
 3. szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor Przedszkola.
  1. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

§ 29

 1. Dyrektor, nauczyciele i pozostali pracownicy Przedszkola stwarzają dzieciom bezpieczne warunki pobytu w przedszkolu m.in. poprzez bezpieczne i funkcjonalne urządzenie udostępnionych dzieciom pomieszczeń, przestrzeganie zasad HACCP, udział w szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy, bhp i p. poż.
 2. Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do natychmiastowej reakcji na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków.
 3. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni przedszkola nie podają samowolnie jak również na prośbę rodziców/prawnych opiekunów żadnych leków dzieciom.
 4. W sytuacji zagrożenia stanu zdrowia dziecka, nauczyciel, lub dyrektor informuje rodziców/prawnych opiekunów, którzy są zobowiązani do natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie ratunkowe z równoczesnym powiadomieniem rodziców dziecka.
 5. Wszyscy pracownicy Przedszkola zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia wychowanków.

§ 30

Dyrektor Przedszkola za zgodą organu prowadzącego w przedszkolu może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze.

§ 31

 1. Nauczyciele są funkcjonariuszami publicznymi , współdziałają z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców /prawnych opiekunów do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju
 2. Do zadań nauczycieli należy m. in.:
 1. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej zgodnie
   z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej, jakość, wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
 2. prowadzenie obserwacji pedagogicznych oraz dokumentowanie tych obserwacji;
 3. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
 4. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno- pedagogiczną, zdrowotną itp.;
 5. realizowanie działań pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dokumentowanie tych działań zgodnie z wymogami przepisów prawa oraz zawartymi w statucie.
 6. planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
 7. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz o estetykę pomieszczeń;
 8. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu
  w przedszkolu i poza jego terenem w czasie spacerów, wycieczek itp. w szczególności:;
  1. nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać wprowadzonych w  Przedszkolu procedur;
  2. nauczyciel jest zobowiązanych do ciągłej obecności przy powierzonej opiece grupie dzieci, może opuścić miejsce pracy dopiero po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi;
  3. nauczyciel jest zobowiązany dbać o czystość, ład i porządek w miejscu prowadzenia zajęć, w tym do poinformowania kierownika gospodarczego (lub inna zastępującą go osobę) o uszkodzonych zabawkach, sprzęcie i innych dostrzeżonych awariach;
  4. nauczyciel jest zobowiązany do udzielania pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia wypadku oraz ma obowiązek poinformować o zaistniałym zdarzeniu dyrektora przedszkola i rodziców dziecka;
  5. nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych u wychowanków;
 9. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;
 10. przeprowadzanie w roku szkolnym, poprzedzajacym rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozy przedszkolnej) i przekazywanie jej wyników rodzicom dziecka;
 11. realizacja zaleceń dyrektora, wizytatora;
 12. czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;
 13. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;
 14. realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora Przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.

§ 32

 1. Przedszkole zatrudnia nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć terapii logopedycznej i współpracuje z Poradnią psychologiczno–pedagogiczną, która deleguje psychologa do pracy w Przedszkolu.
 2. Do zadań logopedy w szczególności należy:
  1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów dzieci;
  2. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów dzieci i eliminowania jej zaburzeń;
  3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów dzieci;
  4. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  5. realizowanie zadań związanych z organizowaniem i świadczeniem wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dokumentowanie tych działań zgodnie z wymogami przepisów prawa oraz zawartymi w statucie.

 

ROZDZIAŁ VI
PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI

§ 33

 1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat do podjęcia nauki w szkole.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do Przedszkola dziecko, które ukończyło 2, 5 roku.
 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Na odroczenie zezwala, w drodze decyzji, dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 4. Dziecko w wieku powyżej 7-lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, w przypadkach innych niż opisany w ust. 3, może uczęszczać przez kolejny rok szkolny do przedszkola. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje Dyrektor właściwej obwodowo szkoły publicznej, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 5. W roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej dzieci realizują roczne przygotowanie przedszkolne na zasadach określonych przepisami prawa.
 6. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust. 5, są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.
 7. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka,
  a w szczególności prawa do:
 1. akceptowania go takim, jakim jest;
 2. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
 3. indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju;
 4. aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;
 5. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy;
 6. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;
 7. posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić;
 8. kontaktów z dorosłymi i umów z nimi osiąganych na drodze kompromisu;
 9. badania i eksperymentowania;
 10. doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa);
 11. różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia;
 12. snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone;
 13. jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki regulowania własnych potrzeb;
 14. zdrowego jedzenia;
 15. codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne;
 16. znajomości swoich praw i obowiązków.
 1. Dziecko w Przedszkolu ma obowiązek:
 1. poszanowania mienia w Przedszkolu;
 2. stosowania się do przyjętych umów obowiązujących w grupie i Przedszkolu, ustalonych wspólnie z nauczycielem, ze szczególnym uwzględnieniem reagowania na polecenia personelu Przedszkola;
 3. bezwzględnego poszanowania nietykalności cielesnej innych: dzieci i dorosłych;
 4. poszanowania godności innych: dzieci i dorosłych.
 1. W Przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 35

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową finansowaną przez miasto stołeczne Warszawę.
 2. Obsługa finansowo-księgowa przedszkola jest wykonywana przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy.
 3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 36

 1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: wychowanków, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
 2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
  1. Statut znajduje się w kancelarii Przedszkola i jest dostępny dla rodziców i pracowników Przedszkola;
  2. Statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym za pośrednictwem strony internetowej Przedszkola.
 3. Zmiany w statucie są zatwierdzane na mocy uchwały Rady Pedagogicznej.
 4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym statucie załatwiane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa
 5. Każda nowelizacja Statutu skutkuje tekstem jednolitym.
 6. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia  01 grudnia 2017 roku.

 

Warszawa dnia 01 grudnia 2017 roku

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.