Przedszkole nr 178 Kolorowa Kraina w Warszawie

ul. Londyńska 10, 03-921 Warszawa

Tel: (22) 617-64-01, e-mail: p178@edu.um.warszawa.pl

 

STATUT PRZEDSZKOLA

 

 

 

 

Spis treści

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział II Cele i zadania Przedszkola

Rozdział III Organy Przedszkola

Rozdział IV Organizacja Przedszkola

Rozdział V Nauczyciele i inni Pracownicy Przedszkola

Rozdział VI Rekrutacja do Przedszkola

Rozdział VII Wychowankowie Przedszkola

Rozdział VIII Rodzice Wychowanków

Rozdział IX Postanowienia końcowe

 

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1)        Przedszkolu Nr 178, Przedszkolu, placówce – należy przez to rozumieć Przedszkole Nr 178 „Kolorowa Kraina” w Warszawie;

2)        ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015, poz. 2156 z późniejszymi zmianami);

3)        statucie – należy przez to rozumieć statut Przedszkola Nr 178 „Kolorowa Kraina”;

4)        Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Przedszkolu Nr 178 „Kolorowa Kraina”;

5)        dzieciach, wychowankach– należy przez to rozumieć wychowanków Przedszkola Nr 178 „Kolorowa Kraina”;

6)        rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad wychowankiem Przedszkola Nr 178 „Kolorowa Kraina”;

7)        oddziale, grupie - należy przez to rozumieć podstawową jednostkę organizacyjną Przedszkola Nr 178 „Kolorowa Kraina” opisaną w arkuszu organizacyjnym placówki;

8)        organie prowadzącym – należy przez to rozumieć miasto stołeczne Warszawę;

9)        organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

 

§ 2

 

1.      Przedszkole Nr 178 „Kolorowa Kraina” jest placówką oświatowo – wychowawczą działającą jako jednostka budżetowa.

2.      Siedziba Przedszkola znajduje się w Warszawie, przy ul. Londyńskiej 10.

3.      Organem prowadzącym Przedszkole jest miasto stołeczne Warszawa.

4.      Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

5.      Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pełnym brzmieniu:

Przedszkole Nr 178 „Kolorowa Kraina”

03-921 Warszawa, ul. Londyńska 10

 

§ 3

 

Przedszkole działa na podstawie:

1)        ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2156 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;

2)        ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1397);

3)        Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526 z późn. zm.)

4)        właściwych uchwał i zarządzeń jednostek samorządu terytorialnego regulujących pracę Przedszkola Nr 178 „Kolorowa Kraina”;

5)        aktu założycielskiego;

6)        niniejszego statutu.

 

§ 4

 

1.      Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

1)        miasto stołeczne Warszawę;

2)        rodziców w formie należnych opłat za świadczenia wykraczające poza bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

2.      Świadczenia udzielane przez Przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

3.      Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

 

 

§ 5

 

Przedszkole w ramach swojej działalności statutowej:

1)        prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku do 3 lat do podjęcia nauki w szkole podstawowej;

2)        przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3)        zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

 

 

Rozdział II
Cele i zadania Przedszkola

 

§ 6

 

1.      Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego:

1)        wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;

2)        budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe;

3)        kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4)        rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5)        stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6)        troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7)        budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8)        wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9)        kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10)    zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności;

11)    kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowywanie dzieci do nabywania umiejętności pisania;

12)    przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych;

13)    umożliwienie dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym podtrzymania i rozwijania poczucia tożsamości narodowej i etnicznej.

2.      Do zadań przedszkola należy:

1)        tworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska dla dzieci i ich rodzin;

2)        przestrzeganie prawa dzieci w wieku od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego;

3)        objęcie dzieci 6-letnich rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym;

4)        nauczanie języka obcego nowożytnego zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5)        budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej, wzmacnianie więzi rodzinnych;

6)        wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy: zapewnienie równych szans rozwoju, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;

7)        organizowanie różnorodnej aktywności dziecka: umysłowej, ruchowej, plastycznej, muzycznej, słownej, konstrukcyjnej opartej na zabawie;

8)        kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej;

9)        zapewnienie prozdrowotnych warunków wychowania i opieki;

10)    umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej;

11)    wspomaganie rodziny/opiekunów w wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki w szkole:

a)   pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej,

b)   informowanie na bieżąco o rozwoju i postępach dziecka,

c)    uzgadnianie wspólnie z rodzicami/opiekunami kierunku i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu,

d)   pomaganie dziecku w budowaniu własnego systemu wartości poprzez wprowadzanie wartości uniwersalnych tj. piękna, dobra, prawdy, miłości,

e)   kształtowanie pozytywnych zachowań dzieci w układach interpersonalnych.

3.      Wynikające z powyższych celów zadania Przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1)        kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

2)        kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych; wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

3)        wspomaganie rozwoju mowy dzieci oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci;

4)        wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

5)        wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

6)        wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

7)        wychowanie przez sztukę-dziecko widzem i aktorem;

8)        wychowanie przez sztukę-muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec);

9)        wychowanie przez sztukę: różne formy plastyczne;

10)    wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

11)    pomaganie dzieciom w rozumieniu zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

12)    wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

13)    wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

14)    tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania);

15)    wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;

16)    przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym;

17)    przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub regionalnym.

4.      Przedszkole realizuje zadania w następujący sposób:

1)        zgodnie z arkuszem organizacyjnym zatwierdzonym przez organ prowadzący, zapewnia pełną obsadę pedagogiczną i administracyjno – obsługową;

2)        organizuje różnorodną aktywność edukacyjną prowadzoną przez wykwalifikowany personel pedagogiczny i specjalistyczny;

3)        tworzy warunki materialne i organizacyjne do animowania różnorodnych sytuacji edukacyjnych i terapeutycznych poprzez: aranżację sal wyzwalającą różnorodną aktywność dzieci, urządzenie gabinetów specjalistycznych (logopedyczno – reedukacyjnych i terapeutycznych);

4)        prowadzi pracę pedagogiczną w oparciu o podstawę programową, opracowanych na jej podstawie programach autorskich oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego;

5)        realizuje przyjęty w placówce program wychowawczo-profilaktyczny;

6)        zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;

7)        promuje wartość edukacji przedszkolnej wśród całej społeczności przedszkolnej, tj. wychowanków, ich rodziców i całych rodzin pracowników.

 

 

Rozdział III
Organy Przedszkola

 

§ 7

 

1.      Zgodnie z ustawą o Systemie Oświaty organami przedszkola są:

1)        Dyrektor Przedszkola;

2)        Rada Pedagogiczna;

3)        Rada Rodziców.

2.      Organy Przedszkola uchwalają regulaminy swojej działalności, które muszą być zgodne z przepisami prawa oraz niniejszym Statutem.

  1. W Przedszkolu może zostać powołana rada przedszkola. W przypadku jej powołania zgodnie z zapisami ustawy, nastąpić powinna aktualizacja niniejszego statutu.

 

§ 8

 

1.      Dyrektor Przedszkola powoływany jest przez organ prowadzący zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.      Dyrektor Przedszkola:

1)        kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą oraz reprezentuje placówkę na zewnątrz;

2)        jest kierownikiem dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi i administracji;

3)        sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych nauczycieli;

4)        realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji;

5)        sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez efektywne działania prozdrowotne;

6)        dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanymi przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Przedszkola;

7)        wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

3.      Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

4.      Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)        zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników;

2)        przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki;

3)        występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej o przyznanie nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników.

5.      Dyrektor przedszkola współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

6.      Dyrektor wstrzymuje wykonanie wszelkich uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

7.      Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci oraz pracowników w Przedszkolu, a także w czasie spacerów i wycieczek.

8.      Dyrektor zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycielowi, zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.

9.      Dyrektor może stworzyć warunki do działania w Przedszkolu wolontariatu.

10.  Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności:

1)      za dydaktyczny i wychowawczy poziom placówki;

2)      realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętymi w ramach ich kompetencji oraz zarządzeniami organów nadzorujących placówkę;

3)      tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy wychowanków;

4)      zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, inspirowanie do zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego;

5)      opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan;

6)      przedstawienie Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola;

7)      prowadzenie obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli Przedszkola;

8)      dokonanie kontroli obiektów należących do Przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów, co najmniej raz w roku;

9)      ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców;

10)  przygotowanie arkusza organizacji Przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;

11)  powoływanie komisji rekrutacyjnej i rozpatrywanie odwołań od jej decyzji;

12)  podejmowanie decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola poza harmonogramem rekrutacji;

13)  podejmowanie decyzji o skreśleniu dziecka z listy Przedszkola w czasie roku szkolnego, po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Pedagogiczną;

14)  powiadomienie dyrektora obwodowej szkoły o spełnieniu przez dziecko 6-letnie rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego;

15)  odpowiadanie za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;

16)  organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i decydowanie o jej zakończeniu;

17)  zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.;

18)  kierowanie polityką kadrową przedszkola – zatrudnianie i zwalnianie pracowników;

19)  przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskami zaopiniowanymi przez Radę Pedagogiczną;

20)  w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w Przedszkolu -opracowanie przedszkolnego programu i harmonogramu poprawy efektów nauczania i wychowania;

11.  Dyrektor zatwierdza do realizacji programy wychowania przedszkolnego zgłoszone przez nauczycieli.

12.  Dyrektor w szczególności:

1)        współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;

2)        administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem;

3)        prowadzi dokumentację kancelaryjno-archiwalną i finansową zgodnie z przepisami: dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz wydawanie dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją;

4)        wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę;

5)        przedstawia sprawozdania Prezydentowi m.st. Warszawy z realizacji „Zaleceń dotyczących organizacji żywienia w przedszkolach” w danym roku szkolnym w terminie do 31 sierpnia każdego roku;

6)        ustala z Radą Rodziców listę produktów dopuszczonych do stosowania w ramach żywienia zbiorowego w oparciu o przepisy wydane przez Ministra Zdrowia.

 

§ 9

 

1.      Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.

2.      W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor i nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3.      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Przedszkola.

4.      Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego regulaminu.

5.      W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

6.      Osoby biorące udział w zebraniu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci, rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki.

7.      Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a także w każdym półroczu zgodnie z harmonogramem oraz w miarę bieżących potrzeb.

8.      Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

9.      Zebrania prowadzi i przygotowuje przewodniczący, który jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków terminie i porządku zebrania.

10.  Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

11.  Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników.

12.  Informacje na temat dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom.

13.  Przewodniczący Rady Pedagogicznej powołuje spośród członków Rady zespół do rozstrzygnięcia spraw spornych i uzgodnienia stanowisk co do podjęcia decyzji.

14.  Kompetencje Rady Pedagogicznej:

1)        współtworzenie, zatwierdzanie i opracowanie programów i planów pracy przedszkola;

2)        podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

3)        podejmowanie uchwał w sprawie programu wychowawczo–profilaktycznego obowiązującego w Przedszkolu w porozumieniu z Radą Rodziców;

4)        podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków;

5)        uchwalanie statutu placówki oraz przestawienie propozycji jego zmian;

6)        uchwalenie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej, który nie może być sprzeczny z ustawą i niniejszym statutem;

7)        ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

8)        ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Przedszkola.

15.  Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

16.  Rada Pedagogiczna opiniuje:

1)        organizację pracy przedszkola, projekt planu finansowego Przedszkola;

2)        wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

3)        propozycje Dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac, zajęć i dodatkowych czynności w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

4)        propozycje programów wychowania przedszkolnego.

17.  Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

§ 10

 

1.      Rada Rodziców jest społecznie działającym organem na rzecz placówki i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.

2.      W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad grupowych wybranych w wyborach. Każdy oddział reprezentuje jeden przedstawiciel z prawem go głosowania.

3.      Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4.      Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa się w szczególności:

1)        wewnętrzną strukturę i tryb pracy;

2)        szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych.

5.      Rada Rodziców może porozumieć się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych i ustalić zasady i zakres współpracy.

6.      Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego Przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz Rady Przedszkola (gdy ta zostanie powołana) z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

7.      Kompetencje Rady Rodziców:

1)        uczestniczy w życiu Przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy i zaspokajania potrzeb dzieci;

2)        uchwala regulamin Rady Rodziców zgodny z niniejszym statutem;

3)        opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola;

4)        ma prawo wyrażać opinię na temat funkcjonowania placówki do organu sprawującego nadzór nad Przedszkolem;

5)        współpracuje z dyrektorem przedszkola i z Radą Pedagogiczną;

6)        występuje z wnioskami i opiniami dotyczącymi innych spraw Przedszkola;

7)        ustala w porozumieniu z dyrektorem listę produktów używanych w żywieniu zbiorowym.

8)        uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy i profilaktyczny;

9)        opiniuje podjęcie działalności w przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację.

8.      W celu wspierania działalności statutowej Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.

9.      Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców.

10.  W przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w Przedszkolu Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności nauczania i wychowania.

 

§ 11

 

1.      Ustala się możliwość swobodnego działania wszystkich wymienionych organów i podejmowanie przez nie decyzji w ramach swoich kompetencji, określonych w regulaminach.

2.      Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju wychowanków.

3.      Jednocześnie zapewnia się wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych i planowanych działań i decyzji na spotkaniach organizowanych na wniosek każdego z nich.

 

§ 12

 

1.      Wszelkie spory w Przedszkolu rozstrzyga Dyrektor uwzględniając zakresy kompetencji poszczególnych organów.

2.      W razie braku osiągnięcia porozumienia o mediację lub zajęcie stanowiska Dyrektor Przedszkole zawraca się do przedstawiciela organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

§ 13

 

Jeśli Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna nie uzyskają porozumienia w sprawie uchwalenia programu wychowawczego i profilaktycznego w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, program ten ustala Dyrektor w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ten obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

§ 14

 

1.      W Przedszkolu mogą działać z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.

2.      Podjęcie działalności w Przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga zgody dyrektora Przedszkola wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

 

Rozdział IV
Organizacja Przedszkola

 

§ 15

 

1.      Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i możliwości,

2.      Liczba oddziałów ogólnodostępnych wynosi 5.

3.      Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

4.      Liczba miejsc organizacyjnych wynosi 118.

5.      W razie potrzeb środowiska liczba oddziałów Przedszkola może ulec zmianie.

 

§ 16

 

1.      Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział opiece jednemu lub dwu nauczycielom posiadającym zgodne z przepisami kwalifikacje w tym zakresie, w zależności od czasu pracy oddziału i obowiązującego pensum nauczyciela.

2.      W oddziale dla dzieci 3-letnich zatrudniona jest dodatkowo pomoc nauczyciela.

3.      Liczba nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku wynika z arkusza organizacji przedszkola zatwierdzonego przez organ prowadzący.

4.      W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w Przedszkolu.

5.      Podczas zajęć poza terenem Przedszkola liczba osób dorosłych sprawujących opiekę i czuwających nad bezpieczeństwem dzieci musi być adekwatna do ilości dzieci oraz warunków wycieczki lub spaceru.

6.      W przypadku absencji nauczycieli Dyrektor wyznacza zastępstwo, a w przypadku absencji dzieci poniżej 50 % dzieci mogą zostać rozdzielone pomiędzy pozostałe oddziały z uwzględnieniem zapisów zawartych w § 15 ust. 3.

 

 

§ 17

 

1.      Przedszkole organizuje różne formy współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi:

1)        spotkania indywidualne, zespołowe, grupowe z nauczycielami oraz z różnymi specjalistami w zależności od potrzeb i zainteresowań rodziców;

2)        zajęcia otwarte i warsztaty, podnoszące świadomość pedagogiczną rodziców/ opiekunów;

3)        uroczystości, imprezy artystyczno – rekreacyjne, integrujące Przedszkole z domem rodzinnym;

4)        zajęcia adaptacyjne dla nowoprzyjętych dzieci.

2.      Nauczyciele i rodzice zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju

 

§ 18

 

1.      Przedszkole funkcjonuje cały rok, z uwzględnieniem dni wolnych od pracy i przerw ustalonych przez organ prowadzącym na wniosek dyrektora.

2.      Przedszkole pracuje od godz. 6.30 do godz. 17.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

3.      Czas pracy Przedszkola wynosi 11 godzin dziennie, w tym 6 godzin dziennie przeznaczonych jest na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad dziećmi w wieku do lat 5 od godz. 7.00 do godz. 13.00.

4.      Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi w wieku 6 lat i powyżej realizowane są w przedszkolu w godzinach jego pracy.

5.      Dzienny czas pracy Przedszkola wynika z arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący i jest nie krótszy niż 6 godzin dziennie.

6.      Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.

 

 

 

 

§ 19

 

1.      Przedszkole prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą przez cały rok.

2.      Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora.

3.      Arkusz organizacji Przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, zatwierdza organ prowadzący Przedszkole w terminie do dnia 30 maja danego roku.

4.      W arkuszu organizacji Przedszkola określa się w szczególności:

1)        liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów;

2)        dzienny czas pracy Przedszkola;

3)        liczbę pracowników pedagogicznych, pracowników obsługi oraz stanowisk kierowniczych;

4)        ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący;

5)        liczbę miejsc w Przedszkolu;

6)        czas realizacji podstawy programowej.

 

§ 20

 

1.      Tygodniową organizację pracy przedszkola określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora przedszkola.

2.      Dzienną organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców oraz jest dostosowany do założeń programowych.

3.      Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz oczekiwań rodziców/prawnych opiekunów.

 

 

 

§ 21

 

1.      Przedszkole na życzenie rodziców może zorganizować naukę religii. Naukę religii włącza się do planu zajęć przedszkolnych.

2.      Dzieci uczęszczają na zajęcia z religii na podstawie wyrażonego w formie pisemnej życzenia rodziców.

3.      Zajęcia z religii prowadzi się dla grupy nie mniejszej niż siedmioro wychowanków. Dla mniejszej liczby wychowanków zajęcia są organizowane w grupie międzyoddziałowej.

 

§ 22

 

Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

1)        sale zajęć dla poszczególnych grup wiekowych, salę zabaw;

2)        kuchnię;

3)        pomieszczenia administracyjno-gospodarcze;

4)        szatnię dla dzieci i personelu;

5)        gabinet logopedyczno-psychologiczny.

 

§ 23

 

1.      Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz program wychowania przedszkolnego dopuszczony do użytku w przedszkolu przez dyrektora na wniosek nauczyciela lub nauczycieli albo programu autorskiego opracowanego przez nauczycieli przedszkola.

2.      Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

3.      Dopuszczone do użytku programy stanowią przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego.

 

 

 

§ 24

 

Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

§ 25

 

1.      Podstawowymi formami działalności edukacyjnej są:

1)        sytuacje wychowawczo – dydaktyczne: indywidualne, zespołowe i grupowe organizowane przez nauczyciela;

2)        zabawy dydaktyczne, ruchowe, badawcze, konstrukcyjne itp.;

3)        zajęcia specjalistyczne: terapeutyczne, logopedyczne, reedukacyjne organizowane przez psychologa oddelegowanego przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną do współpracy z Przedszkolem, logopedę;

4)        wycieczki, koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne;

5)        bezpłatne zajęcia wykraczające poza podstawę programową.

2.      Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

 

§ 26

 

1.      Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku.

2.      Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

3.      Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.

4.      Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

 

 

 

§ 27

 

1.      Przedszkole organizuje dla dzieci zajęcia wykraczające poza podstawę programową ujęte w tygodniowym rozkładzie zajęć.

2.      Rodzaj zajęć wykraczających poza podstawę programową, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od możliwości organizacyjnych przedszkola.

3.      Zajęcia są bezpłatne i prowadzone przez nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz wykształcenie kierunkowe do prowadzenia zajęć.

4.      Organizacja i terminy zajęć wykraczających poza podstawę programową ustalane są przez Dyrektora Przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

5.      Czas trwania zajęć wykraczających poza podstawę programową jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1)        około 15 minut – 20 minut dla dzieci 3-letnich i 4-letnich;

2)        około 25 minut – 30 minut dla dzieci 5-letnich i 6-letnich.

 

§ 28

 

1.    Przedszkole Nr 178 „Kolorowa Kraina” organizuje i udziela wychowankom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

3.    Pomocy udzielają nauczyciele uwzględniając potrzeby zdiagnozowane w przedszkolu, jak i wynikające z orzeczeń i opinii wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

4.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:

1)             diagnozowaniu środowiska wychowawczego wychowanków;

2)             rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających głównie z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, zaburzeń komunikacji językowej, przewlekłej choroby, zaniedbań środowiskowych, wspieraniu wychowanków z wybitnymi uzdolnieniami;

3)             organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

4)             prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców;

5)             wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne wychowanków;

6)             udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych wychowanka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

7)             wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

8)             umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.

5.    Zadania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane we współpracy z:

1)             rodzicami;

2)             nauczycielami i innymi pracownikami Przedszkola;

3)             poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

4)             podmiotami działającymi na rzecz dzieci.

6.    Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

7.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, może być udzielana na wniosek:

1)             rodziców;

2)             nauczyciela;

3)             poradni psychologiczno-pedagogicznej.

8.    Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.

9.    Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w celu realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej powoływane są zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

10.    Do zadań zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy planowanie i koordynowanie udzielania dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz opracowywanie indywidualnego planu edukacyjno-terapeutycznego.

11.    Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokonuje oceny efektywności pomocy udzielanej dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z dzieckiem.

12.    Dla dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego za planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogiczna odpowiada Dyrektor, który ustala dla dziecka formę, sposób i okres udzielania pomocy zgodnie z zaleceniami nauczycieli.

13.    Do zadań dyrektora należy poinformowanie na piśmie rodziców o ustalonych zasadach udzielania wychowankowi pomocy.

14.    Dyrektor po zapoznaniu z wnioskami i zaleceniami nauczycieli dotyczącymi efektów udzielania pomocy ma prawo podjąć decyzję o wcześniejszym zakończeniu udzielania pomocy.

 

§ 29

 

1.      Odpowiedzialność za drogę dzieci do przedszkola i za ich powrót z przedszkola ponoszą rodzice wychowanków.

2.      Przyprowadzenie dziecka do przedszkola rozumie się jako przyprowadzenie dziecka do szatni lub do właściwej sali przedszkolnej, w której odbywają się zajęcia przedszkolne adresowane dla danego dziecka i przekazanie dziecka upoważnionemu pracownikowi Przedszkola.

3.      Obowiązkiem rodzica jest upewnić się, że pracownik Przedszkola zauważył przybycie dziecka.

4.      Odebranie dziecka rozumie się jako odebranie dziecka z właściwej sali lub z ogrodu przedszkolnego, gdzie odbywają zajęcia.

5.      Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców.

6.      Upoważnienie wystawiają rodzice dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości, którym osoba ta potwierdzi swoją przy odbiorze dziecka, podpis upoważniającego.

7.      Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane.

8.      Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczyciel kontaktuje się z rodzicami.

9.      Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.

10.  Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).

11.  O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem.

12.  Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

13.  Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.30 do godz. 8.30 lub w każdym innym czasie pracy placówki.

14.  Z powodów organizacyjnych oraz ze względu na konieczność przygotowania odpowiedniej liczby posiłków wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do Przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie.

15.  Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godz. 17.30.

 

§ 30

 

1.        Od momentu otwarcia placówki do godziny zakończenia realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego Przedszkole Nr 178 „Kolorowa Kraina” zapewnia dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

2.        W czasie przekraczającym 5 godzin dziennie przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przedszkole zapewnia wychowankom opiekę i organizuje zajęcia wspierające prawidłowy rozwój dzieci.

3.        Korzystanie przez dzieci ze świadczeń opiekuńczo bytowych po godzinie 13:00 wiąże się z obowiązkiem uiszczania przez rodziców comiesięcznych opłat.

4.        Postawą naliczania i określania wysokości comiesięcznych opłat, o których mowa w ust. 3, oraz zwolnień z tych opłat jest właściwa uchwała Rady m.st. Warszawy.

5.        Wysokość comiesięcznej opłaty za świadczenia opiekuńczo bytowe wykraczające poza godziny realizacji podstawy programowej wynika z liczby minut, w których dziecko korzystało z takich świadczeń.

6.        Opłata, o której mowa w ust. 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

 

§ 31

 

1.        Wysokość opłaty za korzystanie dziecka z wyżywienia określana jest przez Dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.

2.        Na opłatę za wyżywienie dziecka w przedszkolu składa się koszt surowców zużytych do przygotowania posiłków.

3.        Pracownicy przedszkola mają prawo korzystać z posiłków i zobowiązani są do pokrycia ich kosztów.

4.        Zasady odpłatności i korzystania z wyżywienia przez pracowników podczas godzin wykonywania pracy reguluje dyrektor w porozumieniu z przedstawicielami organu prowadzącego.

5.        W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia przez rodziców nieobecności dziecka w przedszkolu zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym statucie.

 

§ 32

 

1.        Opłatę za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, wyliczaną przez Dyrektora, wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

2.        Opłatę za żywienie wnoszona jest w cyklach miesięcznych, z góry, do 15 dnia miesiąca poprzedniego.

3.        Przedszkole prowadzi rachunki bankowe, na które należy wpłacać należne opłaty. O numerach rachunków informuje dyrektor, m. in. za pośrednictwem strony internetowej przedszkola.

4.        Aby otrzymać zwrot stawki żywieniowej należy fakt nieobecności dziecka zgłosić:

1)        telefonicznie lub osobiście, na dzień wcześniej przed planowaną nieobecnością dziecka w przedszkolu;

2)        telefonicznie, w planowanym dniu nieobecności dziecka najpóźniej do godz. 900;

3)        za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Dyrektora.

5.        W przypadku powstania zaległości w opłatach, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.

 

Rozdział V
Nauczyciele i inni Pracownicy Przedszkola

 

§ 33

 

1.      Wszyscy pracownicy Przedszkola obowiązani są:

1)        regularnie i punktualnie przychodzić do pracy oraz podpisywać się na liście obecności;

2)        w przypadku nieobecności w pracy spowodowanej chorobą lub inną ważną okolicznością należy zgłosić w miejscu pracy w ciągu 2 dni;

3)        dokonywać w określonym terminie badania kontrolne;

4)        przestrzegać przepisów bhp i p. poż.;

5)        uczestniczyć w zebraniach, naradach i szkoleniach wewnętrznych;

6)        kulturalne i taktowne zachowywać się w miejscu pracy;

7)        bezwzględnie przestrzegać zasad związanych z zachowaniem bezpieczeństwa dzieci.

2.      Wyznaczeni Pracownicy są upoważnieni przez Dyrektora Przedszkola do dostępu oraz przetwarzania danych osobowych w ramach posiadanych uprawnień.

 

§ 34

 

1.      W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

2.      Dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze.

 

§ 35

 

1.      Nauczyciel obowiązany jest:

1)        rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami placówki: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole oraz do niesienia natychmiastowej doraźnej pomocy;

2)        wspierać każdego wychowanka w jego rozwoju;

3)        dążyć do własnego rozwoju osobowego;

4)        kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w atmosferze wolności i szacunku dla każdego człowieka;

5)        dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

2.      Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy.

3.      Nauczyciel organizując swoją pracę kieruje się potrzebami i możliwościami rozwojowymi wychowanków oraz uwzględnia potrzeby środowiska lokalnego w tym zakresie:

1)        zapewnia warunki do rozwoju potencjalnych możliwości dziecka, ich zdolności, zainteresowań, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy;

2)        wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społecznej, kulturalnej i przyrodniczej wzbogacającej zasób jego własnych doświadczeń;

3)        otacza szczególną troską dzieci rozwijające się nieharmonijnie wymagające oddziaływania stymulacyjnego, kompensacyjnego i terapeutycznego i zaspakaja potrzeby dzieci wyróżniających się uzdolnieniami i zainteresowaniami;

4)        w pracy wychowawczo – dydaktycznej współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną oraz opiekę zdrowotną;

5)        odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów.

4.      Nauczyciel w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne.

5.      Nauczyciel obowiązany jest prowadzić obserwacje pedagogiczne oraz następującą dokumentację:

1)        dziennik zajęć;

2)        miesięczne plany pracy;

3)        arkusze obserwacji i diagnozowanie rozwoju dzieci;

4)        plan współpracy z rodzicami.

6.      Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego spośród programów dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.

7.      Nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego, a wybrany program wychowania przedszkolnego nauczyciel przedstawia Dyrektorowi.

8.      Nauczyciel przeprowadza w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozę przedszkolną) i przekazuje jej wyniki rodzicom dziecka.

9.      Nauczyciel planuje proces adaptacyjny dzieci przyjętych do Przedszkola w miarę możliwości organizacyjnych placówki i zasobów kadrowych.

 

§ 36

 

Nauczyciel ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony:

1)        dyrektora przedszkola;

2)        rady pedagogicznej;

3)        opiekuna - konsultanta wyznaczonego do odbycia stażu;

4)        doradcy metodycznego;

5)        logopedy;

6)        instytucji oświatowych;

7)        organu prowadzącego w zakresie organizowania doskonalenia zawodowego.

 

§ 37

 

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje stały kontakt z ich rodzicami w celu:

1)        poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;

2)        ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, aby proces ten ujednolicić;

3)        włączenia ich w działalność przedszkola.

 

§ 38

 

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach tego czasu nauczyciel zobowiązany jest prowadzić:

1)        zajęcia dydaktyczno- wychowawcze i opiekuńcze z dziećmi;

2)        czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola;

3)        zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

 

§ 39

 

1.      W placówce zatrudnia się logopedę świadczącego różne formy pomocy specjalistycznej na rzecz dziecka i jego rodziny.

2.      Zadania logopedy:

1)        przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;

2)        diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy logopedycznej;

3)        prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy;

4)        organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu przy ścisłej współpracy z nauczycielami prowadzącymi grupę;

5)        organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla dzieci, rodziców i nauczycieli;

6)        podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka;

7)        wspieranie działań wychowawczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego oraz koncepcji pracy Przedszkola.

 

§ 40

 

1.      W Przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.

2.      Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w przedszkolu na administracji i obsługi są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

3.      Głównym zadaniem pracowników samorządowych jest zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji statutowych zadań przedszkola.

4.      Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

1)        przestrzeganie przepisów prawa;

2)        informowanie o zauważonych zagrożeniach;

3)        wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z bezpieczeństwem dzieci;

4)        udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnych;

5)        wykonywanie powierzonych zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

6)        udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym, jeżeli prawo tego nie zabrania;

7)        dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

8)        zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z dziećmi, rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

9)        zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

10)    sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.

5.      Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

6.      Szczegółową organizację i porządek oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników samorządowych określa regulamin pracy i indywidualne zakresy obowiązków pracowników.

7.      Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracyjno – obsługowych znajduje się w teczkach akt osobowych.

8.      Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

 

§ 41

 

Kierownik gospodarczy wykonuje prace związane z całością administracyjno – gospodarczą w Przedszkolu, m.in.:

1)        sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu Przedszkola;

2)        zaopatrzenie Przedszkola w żywność zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3)        zapewnienie dzieciom w ciągu całego dnia stałego dostępu do wody pitnej;

4)        zaopatrzenie przedszkola w sprzęt i środki czystości;

5)        załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń, sprzętu i ogrodu przedszkolnego;

6)        nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi;

7)        sporządzanie jadłospisu;

8)        prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

9)        uczestniczenie w ogólnych zebraniach rodzicielskich, naradach roboczych i w razie potrzeby w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;

10)    zbieranie co miesiąc należnych opłat od rodziców;

11)    systematyczne rozliczanie się z rachunków i pobranej zaliczki;

12)    wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora Przedszkola, wynikających z organizacji pracy w placówce.

 

§ 42

 

Do obowiązków kucharza należy:

1)        przyrządzanie punktualnie zdrowych i higienicznych posiłków, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2)        przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych i dbanie o racjonalne ich zużycie;

3)        prowadzenie magazynu podręcznego;

4)        bezpiecznie używanie powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych;

5)        branie udziału w ustalaniu jadłospisów;

6)        wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy przedszkola.

 

§ 43

 

Do obowiązków pomocy kucharza należy:

1)        pomaganie kucharce w przyrządzaniu zdrowych i higienicznych posiłków, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2)        utrzymywanie w czystości kuchni, sprzętu, naczyń kuchennych i pomieszczeń magazynowych;

3)        załatwianie zleconych czynności związanych z zakupem i dostarczaniem produktów;

4)        wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy w Przedszkolu.

 

§ 44

 

Pomoc nauczyciela przedszkola obowiązana jest do:

1)        wykonywania czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, poleconych przez nauczyciela danego oddziału;

2)        dbania o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci;

3)        pomagania dzieciom podczas posiłków;

4)        kontrolowania czystości osobistej dzieci;

5)        utrzymywania czystości w przydzielonych pomieszczeniach;

6)        dbania o estetykę sali i zabawek;

7)        pomagania nauczycielowi w przygotowaniu pomocy i rekwizytów do zajęć, zabaw, ćwiczeń i gier;

8)        czynnego uczestniczenia w zajęciach i zabawach prowadzonych przez nauczyciela;

9)        pomagania nauczycielowi podczas spacerów oraz przy ubieraniu, rozbieraniu dzieci;

10)    wykonywania innych czynności poleconych przez Dyrektora.

 

§ 45

 

Woźna obowiązana jest do:

1)        utrzymywania w idealnej czystości pomieszczeń powierzonych jej opiece;

2)        utrzymywania w czystości i stanie używalności powierzonego jej sprzętu gospodarczego, mebli, naczyń oraz odzieży ochronnej;

3)        wykonywania drobnych napraw sprzętu, ręczników itp.;

4)        zgłaszania dyrektorowi usterek sprzętu oraz wyposażenia sali;

5)        estetycznego rozdawania posiłków, zgodnie z normami i zasadami bhp.;

6)        mycia naczyń po posiłkach zgodnie z zaleceniami SANEPIDU;

7)        rozkładania i składania leżaków w grupach najmłodszych;

8)        wykonywania prac pomocniczych przy myciu, ubieraniu i rozbieraniu dzieci;

9)        pomagania w czynnościach porządkowych podczas prowadzenia przez nauczyciela zajęć plastycznych i innych wymagających udziału drugiej osoby;

10)    uczestniczenia w spacerach i wycieczkach organizowanych dla dzieci;

11)    otwierania i zamykania przedszkola – programowania alarmu przeciw włamaniowego;

12)    wykonywania innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy Przedszkola.

 

§ 46

 

Do zadań dozorcy należy:

1)        nadzór nad całym obiektem;

2)        utrzymywanie czystości na powierzonym jego opiece terenie;

3)        pomaganie w zakupach produktów żywieniowych;

4)        wykonywanie prac organizacyjno-porządkowych;

5)        wykonywanie drobnych napraw sprzętu przedszkolnego;

6)        wykonywanie innych czynności poleconych przez Dyrektora Przedszkola, wynikających z organizacji pracy Przedszkola.

 

§ 47

 

Do obowiązków szatniarki należy:

1)        otwieranie i zamykanie Przedszkola;

2)        przyjmowanie dzieci w szatni, pilnowanie, aby osoby obce nie wchodziły do sal;

3)        utrzymywanie w idealnej czystości pomieszczeń powierzone jej opiece;

4)        pilnowanie pozostawionej w szatni Przedszkola, odzieży dzieci i personelu;

5)        wykonywanie innych czynności poleconych przez Dyrektora Przedszkola, wynikających z organizacji pracy przedszkola.

 

 

Rozdział VI
Rekrutacja do Przedszkola

 

§ 48

 

1.    Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.

2.    Rekrutacja dzieci do Przedszkola Nr 178 „Kolorowa Kraina” odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz przyjętych w m. st. Warszawie lokalnych zasadach rekrutacji, (obejmujących kryteria rekrutacji i harmonogram jej przeprowadzania) ujednoliconych dla wszystkich przedszkoli samorządowych prowadzonych przez m. st. Warszawę.

3.    Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc.

4.    Procedura rekrutacyjna dotyczy dzieci, które w nadchodzącym roku szkolnym mają rozpocząć uczęszczanie do Przedszkola. Dzieci, które w bieżącym roku szkolnym już do niego uczęszczają, nie przechodzą procedury rekrutacyjnej, a ich rodzice składają wyłącznie deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Nr 178 „Kolorowa Kraina”.

5.    Rekrutacja dzieci na wychowanków Przedszkola odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego.

6.    Szczegółowe zasady rekrutacji, w tym harmonogram rekrutacji do Przedszkola na dany rok szkolny, ogłaszane są na stronie internetowej Przedszkola oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Przedszkola.

7.    Zgłoszenia kandydatów do Przedszkola przyjmowane są w terminie ustalonym przez organ kierujący placówką. Szczegółowe godziny wyznacza Dyrektor.

8.    W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Dyrektor powołuje zarządzeniem Komisję Rekrutacyjną, która rozstrzyga o przyjęciu dzieci w oparciu o ustalone kryteria i realizuje inne obowiązki wynikające z przepisów prawa.

9.    Do Przedszkola są przyjmowani kandydaci z największą liczbą punktów uzyskanych w procesie rekrutacji, liczonych według szczegółowych kryteriów określonych w każdym roku szkolnym przez Urząd m. st. Warszawy, które są publikowane są na stronie internetowej Przedszkola oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Przedszkola.

10.    W skład komisji rekrutacyjnej, o której mowa w ust. 8, wchodzą powołani przez Dyrektora nauczyciele.

11.    Do zadań Komisji należy czuwanie nad prawidłowością przebiegu procesu rekrutacji do Przedszkola oraz rozstrzyganie wszelkich sporów związanych z przyjęciem do Przedszkola.

12.    W ciągu 7 dni od ogłoszenia przez Komisję rekrutacyjną listy przyjętych do Przedszkola rodzic lub prawny opiekun kandydata, który nie został przyjęty, ma prawo złożyć wniosek do Komisji rekrutacyjnej z prośbą o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

13.    W ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku Komisja rekrutacyjna ma obowiązek przedstawić pisemne uzasadnienie podjętej decyzji.

14.    W ciągu 7 dni od uzyskania uzasadnienia rodzic lub prawny opiekun kandydata ma prawo złożyć pisemne odwołanie do Dyrektora, który na rozpatrzenie odwołania ma 7 dni.

15.    Przyjęcia do w trakcie roku szkolnego (poza terminami określonymi w harmonogramie rekrutacji) mogą mieć miejsce w przypadku wolnych miejsc, na podstawie decyzji Dyrektora.

 

 

Rozdział VII
Wychowankowie Przedszkola

 

§ 49

 

1.    Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

2.    Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 roku życia aż do podjęcia obowiązku szkolnego z zastrzeżeniem pkt 1:

1)        dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat;

2)        dzieciom, które rozpoczną naukę szkolną zapewnia się co najmniej jeden rok pobytu w placówce wychowania przedszkolnego, która realizuje proces wychowania i kształcenia zgodnie z obowiązującą podstawą programową.

3.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

4.    Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

5.    Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

6.    Przez niespełnienie obowiązku należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

 

§ 50

 

1.      Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

1)      zalegania z należnymi opłatami powyżej 2 okresów płatniczych i uchylania się od ich uregulowania,

2)      nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc bez poinformowania Przedszkola o przyczynie tej nieobecności (również w przypadku, gdy dziecko przyjęte do Przedszkola nie stawia się na zajęcia we wrześniu);

3)      ze względu na zachowanie dziecka uniemożliwiające zapewnienie jemu i innym dzieciom bezpieczeństwa, niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii) i wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji, co zostało stosownie udokumentowane przez Przedszkole;

4)      rażące nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień Statutu Przedszkola Nr 178 „Kolorowa Kraina”.

2.      Od wydanej decyzji o skreśleniu dziecka z listy przysługuje odwołanie w trybie przewidzianym odrębnymi przepisami

 

§ 51

 

1.    Zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka wychowankowie w przedszkolu mają prawo do:

1)        właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, a szczególnie:

a)   dostosowania czasu zajęć i zabaw do wieku i możliwości psychofizycznych dzieci,

b)   organizowania zabaw i zajęć na powietrzu z wykorzystaniem sprzętu terenowego,

c)    zapewnienia bezpiecznego pobytu w Przedszkolu;

2)        ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy psychicznej i fizycznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej;

3)        życzliwego i podmiotowego traktowania podczas pobytu w przedszkolu;

4)        poszanowania i akceptacji jego osoby.

2.    Szczegółowe zasady realizacji praw dziecka określają § dotyczące zadań i obowiązków pracowników przedszkola.

3.    Dziecko ma obowiązek przestrzegać w przedszkolu ustalonych zasad postępowania zgodnego z normami i wartościami współżycia społecznego.

 

 

 

Rozdział VIII
Rodzice Wychowanków

 

§ 52

 

Rodzice mają prawo do:

1)        uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju oraz poziomu przygotowania do podjęcia przez dziecko edukacji w szkole;

2)        znajomości podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

3)        wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;

4)        otrzymywania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;

5)        udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo - dydaktycznych, itp.;

6)        zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola;

7)        wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć w formie służącej rozwojowi dzieci i pracy przedszkola,

8)        wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców

9)        udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu.

 

§ 53

 

Rodzice mają obowiązek:

1)        wspierania swojego dziecka w rozwoju, edukacji przedszkolnej;

2)        regularnie i terminowo uiszczać należne opłaty;

3)        współpracować z nauczycielem prowadzącym oddział w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodziny i przedszkola;

4)        zapewnić odebranie dziecka w godzinach pracy przedszkola;

5)        znać i przestrzegać postanowień niniejszego statutu;

6)        interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;

7)        kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne oraz inne ćwiczenia wspomagające rozwój dziecka, jeżeli zachodzi taka konieczność;

8)        zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);

9)        uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez Przedszkole;

10)    bezzwłocznie zgłaszać nauczycielowi zmianę adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;

11)    informować Dyrektora o zmianach dotyczących praw rodzicielskich w stosunku do dziecka;

12)    śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej;

13)    informować telefonicznie lub osobiście o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

14)    zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;

15)    kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku bądź uszczerbku na zdrowiu.

 

 

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

 

§ 54

 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację bieżącą i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 55

 

1.         Przedszkole jest jednostką budżetową finansowaną przez miasto stołeczne Warszawę.

2.         Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

3.         Obsługa finansowo-księgowa przedszkola jest wykonywana przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga Południe miasta stołecznego Warszawy.

 

§ 56

 

1.        Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji oraz rodziców.

2.        Zmiany w niniejszym Statucie są zatwierdzane w drodze uchwał Rady Pedagogicznej.

 

§ 57

 

1.        Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

1)        wywieszenie Statutu na tablicy ogłoszeń;

2)        udostępnienie zainteresowanym Statutu przez dyrektora Przedszkola.

2.        Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

3.        Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

4.        Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola w dniu 31 sierpnia 2016 roku

 

§ 58

 

1.      Za zgodność z protokołem Rady Pedagogicznej z dnia 31 sierpnia 2016 roku

2.      Traci moc prawną Uchwała z dnia 31 sierpnia 2015 roku oraz Statut stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.