Przedszkole nr 178 Kolorowa Kraina w Warszawie

ul. Londyńska 10, 03-921 Warszawa

Tel: (22) 617-64-01, e-mail: p178@edu.um.warszawa.pl

Rada Rodziców

REGULAMIN  RADY  RODZICÓW

Przedszkola Nr 178  „Kolorowa Kraina”

 

Opracowano na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz.U. z 2016 roku, poz.1943 z poźn. zm./

- Statutu Przedszkola Nr 178 „Kolorowa Kraina”

 

I. Postanowienia ogólne.

 

§1.

1.    Rada Rodziców Przedszkola Nr 178, zwana dalej „radą”, reprezentuje ogół rodziców wychowanków Przedszkola Nr 178 „Kolorowa Kraina” w Warszawie.

2.   Rada działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty, Statutu Przedszkola Nr 178 i niniejszego Regulaminu.

 

§2.

1.    W skład rady wchodzi tylu członków, ile jest oddziałów w przedszkolu.

2.   Kadencja rady trwa 1 rok.

3.   W uzasadnionych przypadkach, jeśli w trakcie kadencji ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład rady.

4.   Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających     podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

 

II. Wybory do rady.

 

§3.

1.    Wybory do rady przeprowadzane są corocznie  na  pierwszym zebraniu   

rodziców każdego oddziału.

      2. Rodzice dzieci danego oddziału zgromadzeni na zebraniu wybierają                

           spośród siebie Radę oddziałową. Jedno dziecko może w wyborach  

           reprezentować tylko jeden rodzic.

      3. Rada oddziałowa powinna liczyć co najmniej 3 osoby.

 

 

 

§4.

1.    Wybory Rad oddziałowych odbywają się w głosowaniu tajnym na   

    zasadach określonych Uchwałą Nr 1/2007 z dnia 20 czerwca 2007roku 

   Rady Rodziców Przedszkola Nr 178 dotyczącą szczegółowego trybu    

   przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców Przedszkola Nr 178.

 

§5.

1.    Rada oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady

     rodziców przedszkola.

 

§6.

     1. Podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia

         należy do obowiązków dyrektora.

2.   Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od    

    terminu wyborów.

 

III. Skład i struktura rady.

 

§7.

1.    Rada   wybiera   ze   swego   grona   przewodniczącego  Rady, zastępcę,

    przewodniczącego i sekretarza.

 

§8.

1.    Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.

    2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego

        w czasie jego nieobecności.

    3. Sekretarz  Rady  odpowiada  za  dokumentację  rady  i protokołowanie jej

        posiedzeń.

       

    

 

 

 

 

 

 

 

IV. Posiedzenia rady.

§9.

1.    Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie nie rzadziej niż 3 razy w roku.

2.   Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady    zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie rady w trybie pilnym bez zachowania 7-dniowego terminu.

3.   Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek dyrektora lub Rady pedagogicznej.

 4.  Posiedzenia Rady są protokołowane.

 

§10

1.    W posiedzeniach Rady bierze udział z głosem doradczym dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.

2.   Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków rady.

 

V. Kompetencje rady

 

§11.

1.    Uchwalanie regulaminu Rady.

2.   Opiniowanie podjęcia działalności w przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację.

3.   Opiniowanie projektu planu finansowego , składanego przez dyrektora

         przedszkola.

4.   Przyjmowanie do wiadomości planu nadzoru oraz informacji przedstawionej przez dyrektora przedszkola o jego realizacji.           

6.   Rada może występować do organu prowadzącego, organu nadzoru, dyrektora i rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami, dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

7.   Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową

    przedszkola.

 

 

VI. Podejmowanie uchwał.

 

§12.

1.    Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów głosowaniu jawnym.

     2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady,

      głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

 

 

§13.

     1. Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

 

 

§14.

     1. Opinie rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

 

VII. Postanowienia końcowe.

 

§15.

     1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ustalenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.